ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה!!!

 27/04/2011 17:10

ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה!

מפרוזדור אל טרקלין – אחרי מות קדושים

כאשר אנו מגיעים לפרשת "קדושים", די לעבור בקריאה על שמונה פסוקים (פרק יט יא-יח) ולמצוא בהם כעשרים מצוות עשה ולא תעשה, המרוממות את יחסי האדם לחברו לשיא אשר שום אומה ולשון לא יכירוהו. בין הציוויים אנו מוצאים שם: "לא תגנובו ולא תכחשו", "לא תלין פעולת שכיר", "בצדק תשפוט עמיתך" (והכוונה לדון לכף זכות), "לא תשנא את אחיך בלבבך", לא תיקום ולא תיטור". ועל כולם – הציווי האחרון: "ואהבת את רעך כמוך". באיזה ספר חוקים נמצא הוראות כאלו? היימצא מחוקק הקרוץ מחומר שיעלה בדעתו לחוקק חוקים כאלה? הנמצא עם בין כל עמי העולם המסוגל לנהל את חייו לאור מצוות כאלו? על זאת שיבחו אהובים ואמרו: "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת".

ה"חינוך" (מצווה רמג) מכתיר את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" – "מצוות אהבת ישראל", ובהגדרה כתב שם: "לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו", ואמרו בספרי: 'אמר ר' עקיבא: זה כלל גדול בתורה!'. כלומר, שהרבה מצוות בתורה תלויות בכך, שהאוהב את חברו כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו בשום צד וידוע הדבר לכל בן דעת!"

עוד נאמר ב"חינוך": "שורש המצווה ידוע, כי כמו שיעשה הוא בחברו כן יעשה חברו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות…והמתנהג עם חברו דרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ושמח בטובתם, עליו הכתוב אומר: 'ישראל אשר בך אתפאר' (ישעיה מט)".

לא נשלה את עצמנו שקל להגיע לדרגה זו של "לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש". בספר "מסילת ישרים" בדברו על מידת השנאה והנקמה, אומר שקשה מאוד שיימלט מהן לב הותל אשר לאדם. בהמשך דבריו הוא אומר: "והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות הללו, לא על שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. אומנם גזירת מלך היא".

כיצד נוכל לקיים גזירת מלך זו? לצורך זה עלינו להבהיר לעצמנו תחילה אהבה מהי. בעולם רווחת טעות גדולה באשר לביאור הנכון של המושג "אהבה". הגה"צ ר' אליהו לופיאן זצ"ל היה רגיל לומר שאדם האומר שהוא אוהב דגים ולפיכך הוא מתענג באכילתם, אינו דובר אמת. שכן אילו היה אוהבם באמת, לא היה אוכל אותם. האמת היא שאדם זה אוהב את עצמו, לפיכך הוא מענג עצמו באכילת דגים טעימים הערבים לחיכו. באותה מידה, כאשר אדם אומר שהוא אוהב את חברו, הוא מבטא בכך בדרך כלל שנעים לו להיות בחברתו. יתכן גם כן שדבר זה משתלם לו בגלל מתנות או שאר הטבות שהוא מקבל ממנו, או מכל סיבה אחרת. אך זו אינה אהבה, כי אהבה היא מלשון "הב". לכן אהבה אמיתית נבחנת במידת הנכונות להעניק לזולת, ולא בהנאה המתקבלת ממנו.

המשנה אומרת: "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם" (פרקי אבות ה). מפרש רש"י: תלויה בדבר – בכל דבר אהבה בעולם, ולא מחמת קירבה ורעות.

כאן למדים אנו שכל זמן שהאהבה אינה בנויה על חשבון מסויים שבגללו "משתלמת" הידידות, אין זו אהבה. לפיכך אין לכנות אהבת אמת, אלא אהבה הבנויה על יסודות הנכונות לתת ולהעניק לזולת.

כיצד מגיעים לנכונות זו? לצורך זה רצוי להגיע למידה של עין טובה, כלומר להתרגל להביט על הזולת באור חיובי. לכל אדם יש מעלות, ובכל אדם אפשר למצוא סגולות שבגללן יש מקום להעריכו, לכבדו ולהעניק לו. טבע האדם הוא לחפש חסרונות בזולת ולדון אותו לכף חובה. יש להתגבר על יצר זה ולחפש את הטוב והיפה שבאדם. על זה אמרה התורה – "ואהבת לרעך כמוך" – התייחס לחברך כפי שהנך מתייחס לעצמך!

זהו סוד חיי התורה היפים והנעימים, וכמו שכותב ה"חינוך": "כי כמו שיעשה הוא בחברו, כן יעשה חברו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות". יחס נאה של אדם כלפי חברו, יעורר את חברו להתייחס באותו אופן אל זולתו. כשאורח חיים זה לא מנוהג על ידי כל אחד מאיתנו, אלא על ידי קנאה ושנאה, חלילה, נגררים אחריהם מעשי נקמה ונטירה. את חיינו אנו צריכים להנהיג על ידי עזרה ונתינה כדי להיטיב לחברינו, כי נתינה מולידה אהבה. כאשר אדם מרגיל את עצמו לתת, הוא שובר את מחסום האנוכיות שלו ומפלס דרך מליבו אל לב הזולת. כאשר ישנה אהבה אמיתית, יבטלו מאליהן – לדברי ה"חינוך" – הנטיות לכל העבירות שבין אדם לחברו.

נקח לדוגמא את הציווי "לא תיקום ולא תיטור" מפרשתנו – מצד טבע בני אדם, מתוקה היא הנקמה עד מאוד. וגם אם יצליח האדם להתעלות ולהימנע מליקום בחברו, עדיין נטירת האיבה בלב היא דבר פשוט ומובן מאליו. אבל כאשר יקיים "ואהבת לרעך כמוך", יוכל להתעלות ולמחות מליבו אף את הנטירה.

בדומה לכך עניין לשון הרע – הדרך הטובה ביותר להתגבר על עוד 'מבזק' רכילות, היא להשתדל לאהוב כל אחד מישראל. כל אחד יכול להבחין בעצמו שעל אנשי ביתו ועל הקרובים אליו, אין הוא מוכן לקבל לשון הרע וכן לא לדבר עליהם, כל שכן שעל עצמו בודאי לא יקבל ולא ידבר לשון הרע. מדוע? כי האהבה הינה חומת מגן בפני כל מחשבה רעה על הזולת. ובהעדר מחשבה רעה, לא יהיה מקום לדיבור רע או לקבלת לשון הרע.

ובעניין "בצדק תשפוט עמיתך" מפרשתנו – דבר המחייב אותנו בלימוד זכות על הזולת, תלוי במידה רבה באהבת הבריות, שכן לכאורה קשה לחייב את האדם ללמד זכות, גם במיקרים שמסתבר לדון לכף חובה. העצה היעוצה במקרה כזה היא להשתדל להתחזק באהבת האיש שעליו מדובר, ואז יהיה קל יותר להפך בזכותו, כי ככל שנרצה לדונו לכף זכות, כך נצליח. הגה"צ רבי דב יפה שליט"א אמר: נוכל ללמוד זאת מעצמנו. כאשר אנו מחפשים חפץ הנחוץ לנו מאוד, אנו מסוגלים לחזור ולחפש באותו מקום אפילו כמה וכמה פעמים. אף שאין זה הגיוני, אנו נתלים בספק ספיקא שמא לא חיפשנו בשיא הדקדוק וחוזרים ומחפשים שוב ושוב. כך בעינייננו, כאשר נהייה מעוניינים מאוד בטובת האחרים, נאחז בכל סברא שהיא כדי לדונם לכך זכות.

הנה לנו דוגמאות אחדות ונפלאות בכל הקשור לנושא "ואהבת לרעך כמוך" ולעניין של "והבדילנו מן התועים", בנועם ההליכות ובטוהר המידות הנדרשות מכל אחד ואחד מאיתנו, כדי לנהל אורח חיים וחיי חברה תקינים ונעימים. גדולים ורבים נהגו כך, אם כן גם אנו הקטנים. ואל יאמר אדם: היאך אני הקטן יכול ללמוד מגדולי התורה, הרי הם היו ענקי רוח? עלינו לזכור, שגם הם לא הגיעו לרום פסגת מעלתם ביום אחד, מידותיהם ומעלותיהם היו פרי עבודה ממושכת ועיקבית. אף אנו צעירי בית ישראל, יכולים וחייבים לקיים "צאי לך בעיקבי הצאן", וללכת בעקבות אבותינו הקדושים ורבותינו מכל הדורות.

"והדרת פני זקן"  – (ליקוטי מוהרן  ח"א, כז)

כדי למשוך את כל העולם לעבודת הבורא-יתברך שכם אחד, ושכולם ישליכו אלילי כספם וזהבם, ויתפללו אל השם יתברך בלבד – דבר זה נעשה בכל דור ודור לפי השלום שיש באותו דור. כי על ידי השלום שיש בין בני אדם, שהם חוקרים ומסבירים זה לזה את האמת – על ידי זה משליך כל אחד את שקר אלילי כספו ומקרב את עצמו אל האמת.

ולבחינת שלום זו אי אפשר להגיע על ידי הארת פנים שהיא הדרת פנים. והדרת פנים זה בחינת דרושי תורה, שהתורה נדרשת בשלוש-עשרה מידות הנמשכים מי"ג תיקוני דיקנא – בחינת הדרת פנים, בחינת (ויקרא יט): "והדרת פני זקן" – כי לפי ההיזדככות של האדם בי"ג מידות אלו, כך תזדכך קול רינתו, כי זקן = זה קנה חוכמה. והקנה מוציא קול, כמו שנאמר (שיר השירים ב): "הראיני את מראייך" – הדרת פנים, והדרת פני זקן. "השמיעיני את קולך" – כי הקול הוא לפי החוכמה של דרושי התורה, לפי השכל של י"ג המידות הנ"ל.

"לא תאכלו על הדם" – (ליקוטי מוהרן  ח"א, כט)

פרנסה בלי טורח תלויה בתיקון הכללי, כלומר בתיקון פגם הברית, כי פרנסה בכבדות ובטורח רב מתקיימת כאשר האדם לא תיקן כראוי את פגם הברית, ולכן נאמר (ויקרא יט): "לא תאכלו על הדם" – כלומר על הדמים הגורמים לבחינת מלבושים שהם – אדום ללבושך – כלומר בחינת דם הנידה, עיר הדמים – שכל אלה הם פגם הברית.

על כן נאמר "לא תאכלו" – כלומר שלא תהא פרנסתכם בטורח בגלל הדמים הללו, ש צריך לתקן את התיקון הכללי, שהוא תיקון הברית. וכשזוכה לתקן את התיקון הכללי, תיקון הברית – אזי זוכה האדם שבגדיו יהיו בחינת "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" ולפרנסה בלי קושי. כי כשזוכה לתקן את התיקון הכללי, על ידי זה ממילא יתוקן הכל, כי זהו תיקון גבוה ומרומם.

"קדושים תהיו כי קדוש אני" (ליקוטי מוהרן  ח"א, לו)

צריך כל אדם להרחיק עצמו מלהיכנס לברית עם מלכות הרשעה שהיא תאוות ניאוף ואל אחר. אדם המקדש עצמו מתאווה זו, תאוות הניאוף, אזי מתקשר הוא במלכות שמים (א) –הנקרא אני, כמו שכתוב (ויקרא יט): "קדושים תהיו כי קדוש אני" – כי בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, תמצא קדושה.

אמר רבי שמעון – אל תפנו אל אלילים – כי תאוות ניאוף היא עריות, אלוהים אחרים שהם אל זר והם אותה מלכות רשעה.

הסגולה לבטל הרהורי ניאוף – שיקרא האדם קריאת שמע: "שמע ישראל" וכן "ברוך שם כבוד מלכותו" וכו'. כי נמצא שעיקר הנסיון והצירוף שמנסים את האדם, הוא רק בתאוות ניאוף, שהיא כלולה משבעים אומות ומאל אחר, וכשצועק האדם לקב"ה בחינת (תהלים מב): "כן נפשי תערוג אליך" – צועק שיבעים קולות, לא פחות, אזי נפתחים לו סודות התורה ומוליד הוא נפשות חדשות, כי מוליד הוא תורה, והתורה היא כלולה מנפשות ישראל.

"ואהבת לרעך כמוך, אני ה'" – (ליקוטי מוהרן  ח"א, קסה)

כשיקבל האדם באהבה את כל הרעות והיסורים הבאים עליו, כי ראוי שידע, שלפי מעשיו כך הם היסורים והרעות שיש לו, ואף על פי כן עדיין מתנהג איתו הקב"ה ברחמים, כי היה מגיע לו יותר, חס ושלום, לפי מעשיו.

לכן נאמר (ויקרא יט): "ואהבת לרעך כמוך" – שתאהב את הרע שבא לך, הלא הם היסורים הבאים עליך חלילה, ותקבלם באהבה, כי כמוך – כמו שאתה הוא, כלומר לפי מעשיך, אני ה' – בעל הרחמים, עדיין נוהג עימך ברחמים.

תורה רל"ט, ח"א – מעניין מצוות "ואהבת לרעך כמוך"

על ידי מחלוקת אי אפשר לדבר, כי עיקר הדיבור הוא משלום, כמו שכתוב (תהלים קכב): "אדברה נא שלום". לכן צריך כל אדם קודם התפילה לקבל על עצמו מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך", כי כשיש אהבה ושלום יוכל לדבר בתפילה. אולם כשאין שלום ויש מחלוקת אי אפשר לדבר, ואפילו אם אחד רוצה בשלום, רק שהאחרים חולקים עליו – עם כל זה אין השלום בשלימות, לכן אי אפשר לדבר ולהתפלל, אף שהוא נחשב לאיש שלום.

ואמר דוד המלך ע"ה (תהלים קכ): "אני שלום" – אני איש שלום ומצידי היה שלום עם כולם, אך עם כל זה: "וכי אדבר המה למלחמה" – למרות שאני בשלום ורוצה שלום, עם כל זאת אי אפשר לדבר איתם, כי הם במלחמה ומחלוקת עלי.

לכן כל הדיבורים הם משלום. ומי שהוא בבחינת שלום, הוא יכול לדעת את כל הדיבורים של כל העולם, כמו הקב"ה שנקרא שלום, ויודע הוא את כל דיבוריהם של כל באי העולם, ככתוב (עמוס ד): "ומגיד לאדם מה שחו" – אותיות שלום.

"את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו" – (ליקו"מ ח"ב, סז)

הצדיק הוא בחינת שבת, וכתוב בזוהר (נשא קמד:): "אנת הוא שבת דכולא יומי", וזה בחינת "ראו כי ה' נתן לכם את השבת" – ראו דווקא, כי השבת היא שמו של הקב"ה והיא בחינת כוח הראיה, ולכן בכל מקום שנזכר בניין בית המקדש, נזכרת השבת, כמו שכתוב (ויקרא יט): "את שבתותי תשמורו ומקדשי תראו" – וכך בכל מקום שהזהיר הקב"ה על מלאכת המשכן, הזהיר הוא מקודם על השבת, כי השבת מאירה לבית המקדש, והמקדש הוא בחינת עיניים. השבת היא גם הגוונים המאירים במקדש – בחינת כוח הראיה.

על כן הצדיק שהוא בחינת שבת נקרא עיני העדה – כי על ידו נפתחות העיניים, וכשמתגלה הפאר והיופי של צדיק האמת ונתגדל שמו, וכך נתגדל שמו של הקב"ה – על ידי זה נעשה כוח הראות כראוי.

www.breslev.co.il

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 27/04/2011 22:20

הינדיק, לאהוב זה לא מספיק…

לעיתים חשוב להבין כי דרך ארץ קדמה לתורה, עד שבה תורה ומאז נשכחה דרך ארץ.

התוצאות של שכיחת דרך הארץ, מופיעות כאן… הסיוט של בתי ורשה.

מעניין אם הגערערים והסיקריקים זוכרים : רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ. אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה." (משנה אבות ג יז).

ככל הנראה לא, אחרת היו שמים לב שסטו מדרך הישר.

לגבי קדושים, הבעיה היא שמי שמנסה בתורה  להיות קדוש או להראות את קדושתו ,מת בדרכים מוזרות.

קורח חשב שהוא קדוש וראוי יותר ממשה להנהיג את הלויים משום ייחוסו הרם עליו, ונקבר חי בבטן האדמה.

נדב ואביהו ,בני אהרון הכהן הגדול, סמכו על ייחוסם ועל מעמדם, והבעירו והעלו קורבן שלא התבקשו,ושילמו על הקורבן הזה בחייהם.

 28/04/2011 00:02

קאי,

הצוויי התורני מדבר על קדושה, משהו פנימי, לא על מראית עין ולא על מנהיגות. לא כל אחד יכול להיות מנהיג, כל אחד יכול לשמר בתוכו את קדושת הזיק האלוהי שיש בכל אדם ואדם

קורח ועדתו טעו: היותו שלבםן לעם אשר נבחר על ידי האל להפיץ את תורת האל לא הופכת באופן אוטומטי את כל בני העם הזה לקדושים.

בני אהרון טעו: עצם היותם בניו של אהרון ואחייניו של משה רבנו – לא הופך אותם לקדושים, וגם לא לראויים יותר.

בהקשר של עבודת האל, אדם ראוי יותר ככל שהוא מקפיד לעשות דבר האל בדקדוק רב יותר.

וקדושה – זה משהו שכדי שיהיה לאדם, עליו לפעול באופן אקטיבי כדי שזה יהיה בו –  זה לא פרס אלא תוצאה ישירה של הפעולה  העצמית. הפרס, כמו בכל מה שטבוע בנו מלידה, הוא הנאה מוגברת מן החיים

 28/04/2011 08:25

הינדיק,

תודה על העלאת דבר תורה לפרשת השבוע.

נראה שאין מי שלא יסכים כמה יפים נכוחים ונכונים הם הדברים שהעלית. נראה גם שאני לא הפתיה היחידה שעדיין מאמינה שרובם ניתנים ליישום: כפי שציין קאי בצדק – לא רואים שמיישמים את זה במגזר כלשהו בחברה היהודית למן החרדים ביותר ועד לרחוקים ביותר, ש-100 שנות אתאיזם כפוי מחקו כל קשר גלוי שלהם למורשתם. כפי שהדברים נראים, רק פתי יאמין שכל זה הוא יותר מאשר דיבור בעלמא – לא כך?

 28/04/2011 17:33

קאי

לאהוב זה מספיק רק צריך ללמוד ולהבין מה זה לאהוב , מה הפירוש האמיתי של לאהוב …

ואז צריך ללמוד איך עושים את זה אך משיגים את זה ..

זה לא דבר שנולדים איתו וכיום לצערי החברה שלנו לא יודעת איך עושים את זה ולראיה אנחנו שאנחנו לא אנשים רעים וגם לא טיפשים אבל לא ליודעים כי לא למדו אותנו …

את הידע הזה ניתן להשיג רק מהתורה ולא משום פילוספיה כמה "שנעלה" שתהיה וזאת מהסיבה הפשוטה כי מי שאמר ואהבת לרעך כמוך רק הוא יכול להסביר לנו למה הוא מתכוון ואיך משיגים את זה…

קאי אם תקרא שוב והפעם בעיון  עד הסוף תראה שמוסבר שם, על קצה המזלג, מה זה לאהוב ואיך משגים את זה.

קאי בדוגמאות שהבאת אתה צודק רק מה הבעיה הם לא עבדו לפי הוראות יצרן

הרי כל אחד יכול לנהוג או להפעיל מכשיר חשמלי מסוכן אבל מי שיעשה זאת שלא על פי הכללים  שנכתבו ע"י המחוקק או הוראות יצרן יגרום תאונה וחלילה מוות…

וזה בדיוק מה שקה לקורח ונדב ואביהו

 קורח היה מהאנשים הבכירים והקדושים ביותר בעם ישראל הוא היה מנושאי הארון אבל הוא רצה עוד קדושה ולא בדרך הנכונה …

נדב ואביהו משה מעיד עליהם שהם יותר קדושים ממנו ומאהרון אבל הקריבו אש זרה ז"א פעלו שלא עלפי הוראות יצרן

לכן גם כאן מי שיפעל עלפי הוראות יצרן קרי הקב"ה     ולא עלפי הוראות ממציאן כל מני פילוסופים למיניהם יצליח להגיע לזה..

עובדה יש המון יהודים שמצליחים ….

אני יודע שזה ערך גבוהה בעינך ואתה רוצה להגיע אלין אז תרשה לי לתת לך עיצה

 כצעד ראשון  תפסיק לקרוא את הכתבות האלה כמו שהבאת הם לא מועילות לכלום

הם סתם רוע ואפשר להכשל בהם במוציא שם רע שזה יותר גרוע מלשון הרע ..

לשון הרע זה כאשר מדברים דברי גנאי על משהו והדברים הם אמת

מוציא שם רע זה כאשר מדובר בשקר…

כל הכתבה היא השערות ניחושים וספקולציות של הכתב אין עובדות סתם משחירים ציבור שלם…

כמו שכתוב למעלה

בדומה לכך עניין לשון הרע – הדרך הטובה ביותר להתגבר על עוד 'מבזק' רכילות, היא להשתדל לאהוב כל אחד מישראל. כל אחד יכול להבחין בעצמו שעל אנשי ביתו ועל הקרובים אליו, אין הוא מוכן לקבל לשון הרע וכן לא לדבר עליהם, כל שכן שעל עצמו בודאי לא יקבל ולא ידבר לשון הרע. מדוע? כי האהבה הינה חומת מגן בפני כל מחשבה רעה על הזולת. ובהעדר מחשבה רעה, לא יהיה מקום לדיבור רע או לקבלת לשון הרע.

לכן אדם שקורא וצופה בדברים זה מחלחל בו וקשה לאהוב את הזולת ….

כמו שכתות בתהילים סור ומרע ועשה טוב …

קודם סור מרע תתרחק מדברים רעים כל דבר שהוא רע ואז תעשה דברים טובים כך תוכל לעשות דברים טובים יותר בקלות ….

אני כפריק ,של אקטואלי וחדשות, לשעבר כבר הרבה זמן שלא צופה בחדשות מדי שומע ברדיו וגם מזה אני מנסה להגמל  ותאמין לי מרגיש הרבה יותר טוב שמח ונקי ….

אך אני יודע ? היום שאני שומע על מיקרי אלימות ברדיו במיוחד בילדים כל כולי מתכווץ ומתהפכת לי הבטן. פעם זה היה מפריע אבל זה היה עוד משהו ששמענו ברדיו , זה מצב של כהות חושים היום אך שמתחילים עם הכתבה וקצת מהתיאורים הפלסטיים שלהם אני מכבה או מעביר אני לא מסוגל לשמוע..

 לכן קאי אני ממליץ לך תתרחק מכל הכתבות האלה של רע ושנאה והשמצה ואז תוכל לראות אך אפשר לאהוב את הזולת …

אחת התורות החשובות של רבי נחמן מדברת על זה היא נקראת תורת אזמרה או תורה רפב ….

תורה שמלמדת שצריך להסתכל רק על הטוב שבאדם גם אם זה דבר קטן ולהתמקד רק בו . אבל מצד שני אל להפוך את המעשים הרעים לטובים ולקבל אותם אלא פשוט לא להסתכל עליהם ולהבליט אותם

היא מדברת ומלמדת איך אדם ויאהב את הזולת וגם איך יאהב את עצמו….

אחת הסיבות שאדם לא אוהב את הזולת ואולי העיקרית כי הוא לא אוהב את עצמו …

הנושא רחב ועמוק אולי הקטעים האלה יעזרו

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

28/04/2011 17:39

לאקי

לא בשמים היא

אם זה כתוב בתורה זה ניתן להשגה רק צריך עבודה ואדם צריך להאמין בעצמו

דברים טובים לא באים בקלות ..

את התורה נתנו לבני אדם ולא למלאכים

אדם יכול להשתנו מלאך לא

אין השם בא בטרוניה עם בריותיו לכן הוא לא דורש מאיתנו מה אין אנו יכולים להשיג …

ומה שחשוב שאנשים יפסיקו להתרשם מאורך הזקן גודל הכיפה וכמות תעודות הפרופסורה שיש לאנשים ..

ויסתכלו רק על המעשים הטובים שיש אנשים עושים גם אם הם קטנים מאוד

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

28/04/2011 21:30

הינדיק, הכתבות הללו הן לא רוע.

הן ככל הנראה מתארות את המציאות, והיא רעה.

האם יש סיבה שהכתב יכתוב במפורש שהמשטרה מפחדת להיכנס לשכונה, וישקר או יפריז במעשי האלימות המתרחשים בה ? האם מתן שם רע לשכונה ישרת מישהו אחר? האם זה יוריד את ערך הנדל"ן של המקום, ויאפשר למישהו לקנות אתו בזול יותר ? זה לא משנה, כי אף אחד מהצדדים לא יוותר על הקרב הזה,על ביתו לעתיד או בהווה.

.

האם יש סיבה שכתב עם מצלמה, יצליח להסתובב בשכונה הזו, גם אם הוא חובש כיפה ולא חילוני ויזכה לשיתוף פעולה ולצילומים ממנה,אם לא ביקשו או סידרו את ביקורו, ועוד בחג הפסח, כשכל התושבים של השכונה בבתיהם?

אם זה לא היה מתואם, ככל הנראה היה יוצא בלי מצלמתו מהביקור הזה.

.

אם אלו שקרים, מתייחסים אליהם כאל אמת גם בפורום "לדעת" שמתיימר להיות הפורטל החרדי הראשון.

.

הכתבה נועדה להבהיר למי שחושב שקיום תורה בלי דרך ארץ זה מספיק, שזה בהחלט לא מספיק ואף מוביל לחטאים שבין אדם לחברו, ולשנאת חינם שבגללה חרב בית המקדש השני.

.

מאידך, הכתבה באה להראות את האדישות או אוזלת היד של המשטרה, שגם שוטריה כבני אדם,לא מזדהים עם הסבל של חברי שני הזרמים , ממעשי האלימות ההדדיים לפי הכתבה הזו.

.

הינדיק, ציינתי במפורש את השמות של הזרמים שנאבקים,לא אמרתי כל האנשים המאמינים מזלזלים ב"ואהבת לרעך כמוך" ,לא אמרתי כל הדתיים, לא אמרתי כל החרדים, ציינתי במפורש שני זרמים שבמסגרת המאבק בינהם שכחו את הכלל הזה, ואף הבאתי הוכחה קטנה לחשיבותו מהתנ"ך.

.

הינדיק, אין לך מה לחשוש, אני לא מיזנטרופ. להיפך, ,איכפת לי ואני מרחם על המשפחות של שתי החסידויות הללו, שנקלעו למאבק חסר הרסן הזה.

.

לעומת זאת, אפשר לראות  גילויי "ואהבת לרעך כמוך" לאחר שהושחת בית כנסת רפורמי ברעננה:

רבנים ואנשי ציבור ברעננה ,חתמו על כרוז שבו כתוב שהאלימות שהופגנה מנוגדת להלכה, וקראו להפסיק אותה מיידית.

 28/04/2011 23:10

אנקדוטה קטנה- לגבי המלאכים ויכולת השינוי של בני האדם…

אמנם חוגגים את מתן תורה בסוכות, שמיני עצרת, אבל המהלך התחיל ביציאת מצריים.

אי לכך תלמוד בבלי מסכת שבת דף פ"ח עמוד ב:

ואמר ר' יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים!" [תהלים ח, ה] אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה! אמר לפניו, רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה, שנאמר: "מאחז פני כסא פַּרְשֵז עליו עֲנָנוֹ" [איוב כו, ט], ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" [שמות כ, ב], אמר להן: למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה "לא יהיה לך אלהים אחרים" – בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב מה כתיב בה: "זכור את יום השבת לקדשו" – כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה "לא תשא" – משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה "כבד את אביך ואת אמך" – אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה "לא תרצח לא תנאף לא תגנוב" – קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר: "ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו'" ואילו "תנה הודך על השמים" לא כתיב. מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר שנאמר: "עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם" [תהלים סח, יט] בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר: "ויתן את הקטורת ויכפר על העם" [במדבר יז, יב] ואומר "ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו'" אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע [=אם לא אמר לו, כיצד ידע]?

29/04/2011 20:00

כל דבר קריאה המעורר ספק, המעלה ביקורת, הוא דבר רוע בעיני כל דת/כת קנאית שהיא.

מטרת כל דת/כת קנאית שהיא, היא שמירת החסידים והמאמינים בתוך גטו (פיזי ורוחני) על-מנת לשמר את כוחות ההשפעה על ההמונים בידי מרכזי הכוח הקיימים. 

ובנוסף, דווקא אלה שמטיפים לאהבת הרע כמוך, הם אלה שחוטאים באי אהבת הרע, מדי יום, מדי דקה, מדי שנייה. 

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

 29/04/2011 20:19

יש חרדים לא ציוניים (לא אנטי) שמגדירים בדיוק כך את הציונות: כת קנאית – וגם עורמים הוכחות רבות לכך. הם לא ציוניים בשם המתינות ושקול הדעת החופשי.

אתה צודק: ל"אהבת לרעך כמוך" לא מטיפים, אלא מיישמים כדי לתת דוגמא ומופת. יש חילונים שעושים את זה, יש חרדים שעושים את זה, יהודים מכל המגזרים עושים את זה – ודוגמאות לא חסר.

 29/04/2011 20:35

במקרים מסוימים גם הציונות נראית ונוהגת ככת קנאית. הציונות לא שונה מכל קבוצת שייכות אחרת, גם היא מאופיינת בזרמים רבים. 

אני לא ציוני כזה גדול ומובהק, כך שאני לא מבין איך התגובה שלך קשורה, ובכלל איך התגובה שלך עונה לאלימות שעולה מתוך הכתבה, ולתגובה האוטומטית של כל דת/כת קנאית כאשר עולה דבר ביקורת כלפיה – פטירת דבר הביקורת כרוע טהור שנועד לכרסם ביסודות קדושת הדת/כת ולהדיח את חסידיהם. 

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

 01/05/2011 02:06

קאי אשריך על הבאת הדברים בדיוק לזה כיוונתי בדברי לעניין המלאכים ויכולת השינוי רק מפאת קוצר הזמן לא יכולתי להביא את הדברים בעצמי שוב יישר כח

לעניין הכתבה אולי לא הסברתי את עצמי טוב

לא אמרתי שאתה נהנה חס ושלום מסבלם של אחרים

הכוונה שלי היא שכמעט כל (בכדי שלא לומר כול)הידיעות בעיתונות הם צהובות ולא מבוססות בעקר בענייני חרדים וימנים אני חושב זה עלה פ ה איפה שהו אבל אם לא תראה את זה פה

http://www.latma.co.il/article.aspx?artiId=4079אבל העניין הוא שצריך להתרחק מכל דבר שהוא שלילי שמדבר על יהודי כשלילי אם זה לא נוגע לך אישית ומשפיע עליך אישית …

למשל הכתבה שהבאת תקן אותי אם אני טועה אתה לא גר במאה שערים וגם בכתה הכתב מציין שלא ברור לו במי מי מדובר אלה אומרים אלה ואלה אומרים אלה…

ועד כמה שמתי לבה הכתב לא שופט ולא ערך משפט אין לו עובדות רק השערות ושמות לכן הכתבה היא סתמית שמגדילה את הפילוג העם …

אני עוד לא ראיתי כאלה כתבות על המגזר הערבי ששם למשל בטייבה רוצחים ללא הכר והמשטרה מפחדת אפילו לענות לטלפונים משם …

או כמו זה הם שורפים את המדינה ושום מילה בתקשורת

או זה, הכתב מכניס חרדים גם אם זה לא קשור..

http://www.youtube.com/v/8z4dnzfIrIU

אבל קאי העיקרון הוא סור מרע …

כי אך אפשר לחשוב טובות על אדם קהילה או מגזר עם כל הזמן שומעים עליו רק רע במוצדק או לא.

קאי אתה בטח יודע בכל מקום שיש אנשים אפשר למצוא רע לצערנו גם אצל יהודים ומה לעשות יש אצלנו גם כתות שונות או משונות הם יכולות להראות כמו אנשים שומרי מצוות ומאמינים עם כל מה שצריך כובע זקן מטפחת פיאה מה שצריך אבל הם ויהדות זה שני דברים שונים…

לדוגמא לייטמן וקבלה לעם

מי שחושב שבגלל שלאדם יש חזות של שומר מצוות אז הוא שומר מצוות הוא בבעיה וכתבות מעין אלו לא עוזרות אלא להיפך ..

דרך ארץ זה לא גבר נפרד מהתורה מפני שתורה אומרת לנו זה זה דרך ארץ וכן אם תשים לב כתוב אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה תורה תחילה .

וברור לכל בר דעת כשאדם פוגע מחברו הוא עובר על התורה

קאי זה שזה מופיע באיזה אתר הנחשב חרדי לא אומר לי כלום אני מתרחק גם משם גם באתרים "חרדים " תמצא לשון הרע אני יכול להבטיח לך אדם מאמין שמ"צ לא בטוח שיכנס ואם כבר נכנס לא ידבר לשון הרע ורכילת…

הבעיה הזו מוכרת כאשר עמי הארץ שומעים מחלוקת בין רבנים גדולים ומפרשים את זה ל שמי הרב יותר גדול …

קאי לכן מהחולאים האלה צריך להתרחק וזו כוונתי אם זה לא נוגע לי אישית אני לא צריך לשמוע כי זה לא מוסיף לי כלום זה רק יכול להרע …

מי שיגיד שזה לטמון את הראש בחול לא כל כך מכיר מזה לטמון את הראש כי החיים האמיתיים זה אני משפחה חברי והסביבה שלי כל השאר לא ממש משפיעם עלי או לי אין השפעה עליהם לכן אני לא חושב שאני צריך לספוג את שליליות שלהם

זה ידוע שהמשטרה לא מטפלת בכולם כמו שצריך אפילו על השורים עצמם היא לא מגינה לכן הם מתילים להלחם בעבריינים שלא מכח החוק…

קאי כל הרעיון הוא תסתכל רק במה שטוב ולא במה שרע ואז תוכל להגיע לאהבת לרעך כמוך .

קח לדוגמא אתת הבחור פה ואן הוא מגדף בכל הזדמנות ומרגיש כליפי שנאה ואני חולק עליו בכמעט כל מה שהוא כתב פה אתה חושב שיש לי אליו שנאה כלשהיא?

 רחוק מזה הבן אדם אמר שהוא יהודי מאמין , יש לו אומנם מסקנות מוטעות אבל שלא באשמתו אבל יהודי מאמין ( גם אם עדיין לא מקבל את ההשגחה הפרטית) זה דבר שאין לזלזל בו .

גם אם הוא לא היה מאמין גם אז לא הייתי שונא אותו יש לי כמה חברים שלא מאמינים ואומרים על עצמם כופרים אני ממש לא שונא אותם …

אני לא שוכח (לפחות מנסה) איפה אני הייתי לפני כמה שנים ….

לכן קאי זה הולך לשני הצדדים ומה שחשוב מי שרוצה לקיים ואהבת.. חייב להסתכל תמיד רק ואך ורק על הדברים הטובים שבאדם/חברה/ מגזר ולאסוף את הנקודות הטובות (לא להלבין את הדברים הרעים)

ועוד דבר חוגגים את מתן תורה בסוכות ?

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

OPTIKAY

(אורח)
 01/05/2011 08:55

צודק, התכוונתי שבשמיני עצרת של סוכות,חוגגים את סיום הקריאה בתורה, עם ההקפות. "שמחת תורה"

02/05/2011 07:45

דברי האדמו"ר מקאליב : מאיפה הקנאה הזאת? אחד בונה והשני סותר, איך זה יכול להיות?…בגטו וורשה ובאושוויץ, כשקיבלנו יחד מכות, היינו באחדות".

 04/05/2011 10:36
ואן גוך:
אני לא ציוני כזה גדול ומובהק, כך שאני לא מבין איך התגובה שלך קשורה, ובכלל איך התגובה שלך עונה לאלימות שעולה מתוך הכתבה, ולתגובה האוטומטית של כל דת/כת קנאית כאשר עולה דבר ביקורת כלפיה – פטירת דבר הביקורת כרוע טהור שנועד לכרסם ביסודות קדושת הדת/כת ולהדיח את חסידיהם.

ואן,

בחילופי הדברים שלפני צויינו שני דברים של רוע, ודברי התייחסו לשניהם, לא רק לאחד מהם:

א. אתר חופש – אתר הלוחם בדת ומזלזל במופגן בקדושת ערכי ישראל ובעצם הפעולה של קידושם או האמונה בהם. אתר חופש מציג תורת ישראל כחלק מתרבות שכולה, בלי יוצא מן הכלל בכלל, נוצר בידי בני אדם למען בני אדם וככזאת כל אחד הרואה עצמו כבן התרבות הזאת יכול לפרש כל חלק וחלק שבה ככל העולה על רוחו. האמירה הזאת מתעלמת מהגותם של מאות רבות של דורות חכמים והוגים מאושיות התרבות הזאת – שקבעו אחרת, שהנוהגים כפי שקבעו בכל אורחות חייהם (ובכך הם ללא ספק משמרי התרבות הזאת, לא רק הדת – על פי הגדרות אתר חופש עצמו) רואים בכל אות ואות שבאתר חופש טקסט פוגעני החותר תחת אושיות התרבות היהודית  והמשכיותה במטרה להשמידה, להופכה לנחלת העבר. התרבות, לא הדת – כי על פי תפיסתם הדת עצמה היא בלתי פגיעה לחלוטין. תרבות חיה כל זמן שיש אנשים חיים בני התרבות הזאת, אתר חופש פועל שלא יהיו יותר אנשים בני התרבות היהודית המסורתית, גם על ידי השמצתה בכל הזדמנות ובכל דרך – לגיטימית ולחלוטין לא לגיטימית/תרבותית כאחת.

ואן, אחד מיסודות התרבות היהודית הוא ההבחנה בין שני כוחות הפועלים בעולם, הבחנה הקיימת גם בדתות אחרות ובתרבויות אחרות, אבל נוצק בה שם תוכן אחר. ההבחנה הזאת אינה עיקר ביהדות לאורך כל הדורות, כי היהדות מתרכזת רק באחד מהם ומרחיבה ומתעמקת רק בו, מתוך קיום ציווי התורה המפורש בעל החזרה התדירה  והרבה ביותר בתורה: עשה טוב ורחק מרע.

ביהדות (ככתוב בתורה עצמה וגם הרבה מאד בהמשך וגם לפני מתן תורה) –

טוב= חיים, בריאות, אהבה, בניה ויצירה, המשכיות, חירות, הכרה בסיבתיות, אמת, קדושה

קדושה היא זַכות מוסרית וגם זכוך רוחני בר השגה על ידי כל יהודי, אשר הצווי לשאוף להצטיינות בו קודם לעשרת הדיברות גם בסדר הדברים וגם בחשיבותם

רע= מוות, מחלה, שנאה, קנאה, הרס, ארעיות, עבדות, התפיסה שהכל מקרי, שקר, אי הכרה בקיום קדושה

על כן, על פי תפיסת העולם היהודית מה שבאתר חופש הוא רע לא בגלל הביקורת שבו, אלא בגלל תכליתו המוצהרת (והמיושמת) וחלק מעקרונותיו המוצהרים (והמיושמים).

זה באשר לכתות קנאיות. בתגובתי הקודמת הקצרה התייחסתי לעובדה ששקול דעת מתון כמו גם קנאות קיימים בתנועות אידיאולוגיות  בדיוק כמו בדתות ואין הבדל בהתנהגות קנאים כלשהם, לא משנה אם הם קנאים לדת או למשהו אחר. אני מתנצלת  שהארכתי מעבר למה שרלוונטי – הפירוט שכאן נועד לענות לטענת האי רלוונטיות שלך, אבל גם להגיב לדבריו של קאי על רוע.

ב. הכתבה על מאה שערים – פה הסכמתי איתך: האלימות והשנאה במעשים המתוארים הם ניגוד מוחלט ל"ואהבת לרעך כמוך" ומהווים, בהגדרה, חילול השם – מהבחינה הזאת וגם מבחינות רבות אחרות. אף יהודי מאמין לא ינהג כך, זה הרבה יותר גרוע כאשר העושים זאת מתחזים ליהודים אדוקים ובכך מכפישים התרבות והאמונה היהודית. ההכפשה הזאת של האמונה (הדת) היהודית ברבים היא זאת המוגדרת "חילול השם".

טיבו של חילול השם הוא שלא רק שהוא מבזה ערך הקדושה היהודי ואת הטוב, אלא מרחיק אחרים מן הטוב.

אין בכך הגדרה מלאה של המושג "חילול השם", אלא רק תמצית חלקה הרלוונטי במקרה המסויים הזה.

"התורה" זה קיצור של "תורת-חיים", במובן הכי רב משמעי שניתן להעלות על הדעת – ובחיים דיבור וחשיבה שאינם מתבטאים בעשייה וברגש המניע עשייה זו הם חסרי משמעות, בטלים. מכך נובעת תגובתי הלאקונית שקודם.

הלל הזקן קבע שעקרון העל, העקרון המנחה, של התורה הוא "ואהבת לרעך כמוך". מכך נובע שמי שאינו נוהג כך כופר בעיקר, מצד שני – נובעות מכך מרבית המחלוקות ביהדות: מה צודק וטוב לעשות במקרים שפעולה מחוייבת המציאות (או שהמוסר/תורה מחייב/ת אותה) ותהיה בהכרח על חשבון מישהו – איזו העדפה מקיימת יותר טוב ומחזקת אותו.

 04/05/2011 12:05

כל דת וכלליה, אכן נוצרו על-ידי בני-אדם בשביל בני-אדם.

אין כל רוע בטענה הזו והיא לא שוללת את זכות קיומן של דעות אחרות.

את עמותת חופש אני לא מכיר, כך שאני לא יכול לחוות דעה עליה (אני גם לא הספקתי לקרוא מה נאמר על העמותה הזו, להבנתי תגובה זו נמחקה, בין השאר בגלל דברים פוגעניים של הינדיק לכיווני. שיבושם לו, אני לא נוטה להיפגע כמו אופטיקאי) אך בטענה שגורסת שאין בתורה (כל תורה דתית שהיא) אלא יצירה של בני-אדם בשביל בני-אדם, אין שום רוע ו/או ביטול זכות קיומם של הוגים שפרשנו אחרת. פרשנותם לא פחותה ולא נעלה מפרשנות שלי או שלך או של כל אדם אחר שמגלה בקיאות. 

אני התייחסתי בתגובתי גם לאמירתו של הינדיק, שישר פטר את הכתבה שסקרה את האלימות בירושלים (שפרסם אופטיקאי) כרוע שנובע מסילוף ורצון לעקור את היהדות. 

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

 04/05/2011 13:45

ואן,

אכן אין עכשיו שום התיחסות קודמת כאן לעמותת חופש. היתה כזאת וכפי הנראה נמחקה על ידי הכותב עצמו: אני  המודרטורית היחידה בפורום הזה ולא מחקתי או ערכתי לאף אחד שום דבר בדיון הזה. כרגע מוזכרת כאן כתבה אחת, בעוד הינדיק וקאי מדברים על כתבות – זה הדבר היחיד  שנשאר אשר מעיד על כך.

הטענה  שדתות נוצרו על ידי בני אדם מבטלת תוקפן של דתות בכלל. כל דת (מלבד בודהיזם – אשר רבים טוענים שבעצם אינה דת אלא אידיאולוגיה ותורת חיים בלבד ואפילו אנטיתזה לדת, בדיוק מסיבה זו) היא קודם כל קבלת עצם קיומו של כוח עליון לאדם כאמת, כעובדה קיימת. מאחר שהתרבות היהודית התפתחה מתוך הדת היהודית ועצם הגדרת העם היהודי כעם  והגדרת מהותו הבסיסית היא הגדרה אלוהית – דבר שהתקבל גם ע"י שאר עמי העולם ככזה כבר מהתחלה, בעת נדודי בנ"י במדבר (יש עדויות הסטוריות כתובות לכך), טענה כזאת לגבי הדת היהודית באה לערער יסודות הקיום היהודי והתרבות היהודית, לא רק הדת היהודית, טענה שבצדק נתפסת כמה שמטרתו להרוס ולהמיט כליון על כל מה שיהודי בכלל.

הרס וכליון  (גם כתכלית או מטרה) הוא אחד ממאפייני הרוע ומסימני ההיכר שלו. על כן, בהקשר המסויים של יהדות, הטענה הזאת היא רוע.

ואן, אלה דברים שלגביהם עדיין אין לי עמדה מגובשת לכאן או לכאן בכל פרט והיבט. אני מכירה חלק מהטיעונים – ומציגה הטיעון הנגדי העיקרי לדבריך. מבחינתי, הכל פתוח לבירור נוסף.

הינדיק, ככלל, מטיל ספק באמינות כל מה שמופיע בתקשורת – לא חשוב איפה ואיזה. הוא כותב את זה כאן במפורש כמה פעמים, זה מתבטא בכתיבתו ובעמדותיו בעקביות מאז הגיע לראשונה לאמצע הדרך והידברות ביהדות כאורח. על כן, גם בכתבה שהעלה אופטיקאי, הוא מטיל ספק בקיומו של כל הרוע המתואר בה (גם המרומז) ומדגיש בעיקר שהעיסוק ברוע שאין לו נגיעה אישית הוא מזיק. אין בכך ביטול הידיעה, אלא  קריאה למתינות ושקול דעת ביחס לאופן הצגת הדברים בה – ובכלל מידור ידיעות כאלה כאשר אין ולא תהיה להן נגיעה אישית, כאמצעי לשימור חופש המחשבה, יושרה ושמחת חיים. פרסום הידיעה  נועד לעיני מי שיכול, מעשית, לעזור – זאת קריאה לעזרה. כל השאר, כדאי לטובתם שירחקו מרוע.

 04/05/2011 14:43

שטויות במיץ!

אני יהודי, כך נולדתי ואין לי שום צורך להמיר את עצמי, ואני טוען בלב שלם שכל דת שהיא (והיהדות והבודהיזם לא שונות בכך) נוצרו על-ידי בני-אדם בשביל בני-אדם, ואין באמירתי שום כוונה לערער על יסודות קיומו של העם היהודי ותרבות עם זה. העם היהודי הוא קבוצת שייכות, וככל קבוצת שייכות הוא מורכב מזרמים רבים וטוב שכך. מי שמנסה לערער על זכות קיומם של זרמים שונים ביהדות, הוא דווקא זרם האורתודוקסיה הקנאי ולא זרמים אחרים ביהדות שמוכנים לקבל באהבה את הזרמים השונים, בתנאי שלא תהיה כפייה של זרם אחד על משנהו.

אין הכרח בקבלת חוקי דת שהיא כדי להכיר בקיומו של אל (אלוהות בכל צורה שהיא, כוח עליון שהוא) יש הבדל גמור בין אמונה לבין דת. הדתות מנכסות לעצמן את האמונה ומגדירות/כופות על ההמון כללי ביטוי של האמונה.

 

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

 04/05/2011 16:34

אני שמחה שזה הרגיז אותך קצת. עוד קצת מיץ בלי שטויות בריא מאד בחום הזה…

1.  העובדה שאין לך כוונה כזאת באמירתך אינה אומרת שזאת אינה משמעותה (הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות וכל זה..), לכן אשמח אם תרחיב מעט בנקודה המסויימת הזאת או אולי, אם זה אפשרי, תנסה לנסח זאת אחרת – שהרי קיימת סבירות שחילוקי הדעות ביננו אינם אמיתיים אלא רק סמנטיים.

כמו כן, מה בעיניך מגדיר את קבוצת השייכות "העם היהודי" וכיצד נוצרה?

2.  דבריו של האדמו"ר מקאליב עומדים בסתירה מוחלטת לדבריך על האולטרה אורתודוקסים והאורטודוקסיה יהודית בכלל. כאחד המנהיגים האורטודוקסים הכי מוערכים כיום ומזמן, ברור שדעתו מקובלת ולגמרי מיינסטרימית – גם אם יש מי שחולק עליו. זה ניכר גם ברבים מן הטוקבקים בכתבה שהועלתה.

3. לגבי חוסר הקשר בין אמונה לדת, אני מסכימה איתך לגמרי. למעשה, אני לא מכירה וגם לא שמעתי על אפילו רב אורתודוכסי אחד שלא יסכים איתך. כיצד הדת מנכסת לעצמה את האמונה? כיצד זה אפשרי בכלל לנכס משהו פנימי עמוק כזה?

 04/05/2011 16:43

תמשיכי לקשקש, אין לי עניין להגיב לך, הנימה שלך לא מוצאת חן בעיניי ואת יכולה… (לא רוצה לסיים את משפט)

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

04/05/2011 17:17

אוי.. כמה אכזריות מגבלות הרשת לפעמים…

לא היתה לי שום כוונה לפגוע בשום דרך ואף לא רמיזה, להיפך – אהבתי גישתך, ואף צירפתי  חיוך רחב וקצת הומור להבהרה

אשמח אם תחזור בך

04/05/2011 18:12

אל תחמיאי לעצמך, זה מקנה לך טעם מתנשא!

את רחוקה מלפגוע בי.

החוצפה שבה את מעניקה לדבריי משמעות שאינה קיימת (למרות שאני טורח להבהיר ולפרש אותם בעצמי, בכנות) היא פסולה ואף מסיתה ומסלפת!

תיהנו לכם בגטו המחשבתי שלכם, כפי שאמרתי, אין לי עניין ומאסתי בדיונים כאן אתכם.

"אני מדמיין לי כל הזמן המון ילדים קטנים משחקים איזה משחק בשדה גדול של שיפון וכל זה.  אלפי ילדים קטנים, ואין שם אף אחד – אף אחד מבוגר, זאת אומרת – חוץ ממני. ואני עומד על הקצה של איזה שהוא צוק כזה. ומה שאני צריך לעשות זה לתפוס כל אחד אם הוא הולך לעוף מהצוק – זאת אומרת אם הוא רץ ולא רואה לאן הוא רץ, אני צריך לצאת מאיזה שהוא מקום ולתפוס אותו. זה כל מה שהייתי עושה כל היום. פשוט להיות התפסן בשדה השיפון…" (לזכר הסופר שבזכותו נשארתי שפוי)

 05/05/2011 00:06
ואן גוך:

שטויות במיץ!

אני יהודי, כך נולדתי ואין לי שום צורך להמיר את עצמי, ואני טוען בלב שלם שכל דת שהיא (והיהדות והבודהיזם לא שונות בכך) נוצרו על-ידי בני-אדם בשביל בני-אדם, ואין באמירתי שום כוונה לערער על יסודות קיומו של העם היהודי ותרבות עם זה. העם היהודי הוא קבוצת שייכות, וככל קבוצת שייכות הוא מורכב מזרמים רבים וטוב שכך. מי שמנסה לערער על זכות קיומם של זרמים שונים ביהדות, הוא דווקא זרם האורתודוקסיה הקנאי ולא זרמים אחרים ביהדות שמוכנים לקבל באהבה את הזרמים השונים, בתנאי שלא תהיה כפייה של זרם אחד על משנהו.

אין הכרח בקבלת חוקי דת שהיא כדי להכיר בקיומו של אל (אלוהות בכל צורה שהיא, כוח עליון שהוא) יש הבדל גמור בין אמונה לבין דת. הדתות מנכסות לעצמן את האמונה ומגדירות/כופות על ההמון כללי ביטוי של האמונה.

 

האמירה שיהדות נוצרה ע"י בני אדם ידועה מקורה עוד מימיה הראשונים כאשר נוצרה ע"י אנטישאמים בכדי לקעקע את היהדות…

הדרך היחידה לקעקע את היהידות היא הוצאת הבורא כי אז אפשר לשלול כל דבר , מיכוון שאם אדם כתב את הדברים מי אמר שהוא יותר חכחם ממני או יותר צודק ממני ועלכן אני מבטל חלק או את כל הדברים ….

ומכאן אני מבטל את היהדות … זו הגישה של הגוים שהתחילו את ביקוראת המקרא

כיום היהודים שמחזיקים בדעה זו , מחזיקים בה בכדי שלא לקבל על עצם את המצוות ולהרגיש "חופשי"

כך שאם היהידות נכתבה ע"י אדם ז"א שאין בורא מכך אני פטור ממצוות כי אין שכר ועונש ואין עולם הבא..

כך שמציאות תלוי הבצורת המחשבה ז"א אם אני לא מאמין אן גן עדן ואז אני פטור…..

אבל מי שפעם קרה את קהלת (או עשה מחקר) יודע שאין חדש תחת השמש שהרי בדור המדבר רגע לאחר מעמד הר סיני ומפגש אישי של כל אחד מול הבורא הם עושים את העגל

לכאורה דבר לא מובן לא שפוי שהרי הרבה בדורנו אומרים אים היינו רואים או שומעים אותו היינו מאמינים

אבל הם ראו ושמעו כל יום אז אך זה קורה ?

זה קורה כאשר יש לאדם יצרים וקשה לו או שהוא לא רוצה לשלוט בהם אבל מצד שני יש חוק יש בורא

אז מה שעושים מעוותים את הדברים כדי שזה יסתדר עם היצר וכך במקום לספור כמו שמשה ציווה הם ספרו עקום ובעצם אמרו שמשה לא התכוון כך אלא כך , אם התעלמו מהתושבע ואז כל מה שמשאר זה לפרש כפי רצונם – כפי ייצרם

ואז הספירה הראתה שמשה היה כבר צריך לחזור ומיכיוון שהוא לא חזר משמע הוא מת כי כשמשה אומר הוא מדייק…

אז אם אין משה והרי אנחנו לא גויים אחרי הכל אנחנו יהודים ,נביא תחליף וכך יצרו את העגל

לא לפניי שרצחו את חור כי הוא התנגד להם

ואמר שאסור להם חעשות עגל

אז יצרו את העגל ועכשיו שיש עגל אפשר לעשות מה שרוצים לשתות להתהולל להתפרע

ןעלכן יצרו את העגל אלא בכדי להתיר את העריות (מה שוראי בימנו מין חופשי)

לכן כל שינוי וסטיה מן היהידות "להתחדשות" או סתם אמרות אין בורא והכל בני אדם הם רק בכדי להתיר את העריות ולפרוק עול , כי אם יש בורא אך נוכל להמשיך במעשים האלה?

כמו אותם אלא שמתחתנים עים גויות ואחר כך באים וכעסים על הרבנים שלא מתירים את הקידושיםן ובכידי לתת לגטימציה לחיבור הם אומרים שהרבנים נכסו לעצמם את הדת וכי הם מושחטים כי אחרת הרבנים צודים ודבריהם אמת התורה אמת והחיבור לגויה הוא פסול על כן הם "רוצחים" (מבטלים)את הרבנים (כמו את חור)

על כן לא עשו ישראל את העגל אלא בכדי להתיר את העריות …

וזה לא משנה אם החוקרים של בקורת המקרה שמים כיפה על הראש גם לכמרים יש כיפה

ולא חסר שומרי מצוות כופרים לצערינו

כמו הבדיחה אך מבדילים בין הכומר לרביי בחתונה רפורמית?

לכומר יש כיפה

לסיכום למעמד הר סיני היו יותר מ 30000000 איש והם העבירו את את הדברים מדור לדור בלי הפסקה במדוייק גם שרצחו אותנו ושרפו אותנו

מי שירצה ניתן לראות באופן מדויק אך התורה עברה מדור לדור ממשה ועד ימנו  …

לכן מי שפוחד לקבל שיש שבורא לעולם ותורת משה האמת  כי אי אפשר לעמוד מול הדברים האלה מבלי להתשנות ואפילו הקצת יברח .

הוא יברח כי הוא ימצא שלכל טענה של ביקורת המקרא יש תשובה ניצחת וכיום גם עדויות מדעיות וארכאולוגיות כך שכל תפישת העולם זו מתפוררת …

אבל כמו שאמר קהלת במשלי "לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו" (משלי ח"י, ב').

מי שירצה ללמורד קצת יותר על בקורת המיקרא וכמה זה מעוות ולא נכון ימצא פה

http://akadamya.fav.co.il/index.php

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

05/05/2011 00:50

הינדיק,

שום מאמר לא יכול לבטל את כל שנות הלימוד במערכת החינוך הממלכתית, בין אם הן 12 שנות לימוד או פחות.

קל לך יותר איתי, כי כשאני למדתי בבי"ס עדיין לימדו גם את דברי חז"ל לגבי כל דבר ודבר בתנ"ך, כיום זה מקרי ונדיר – ממה שראיתי בספרי הלימוד של בני. כיום וכבר לא מעט שנים לומדים כמעט אך ורק את ביקורת המקרא.  כיום גם לא מלמדים בכל בתי הספר תורה שבע"פ – אני למדתי מעט: זה היה אחד המקצועות בתוכנית הלימודים שנתיים שלוש בביס" יסודי ואח"כ שנתיים  בביה"ס התיכון. כיום במקומות שכן לומדים את זה, זה שנה בחטיבה ושנה בתיכון – ממה שסיפרו לי החבר'ה של הבן. אנחנו למדנו בתיכון,  כחלק מלימודי החובה של כולם  בספרות, קטעים מתוך 8 פרקים של הרמב"ם. זה כבר מזמן לא נכלל בתוכנית הלימודים, למיטב ידיעתי גם לא כלימודי רשות. גם היינו חייבים ללמוד שירת ימה"ב, כלומר תור הזהב – אבן גבירול, יהודה הלוי, וגם לדעת מי היו. גם זה כבר לא קיים.

הדבר היחיד כמעט שמשותף למה שאני למדתי על יהדות ומה שלומדים ב-20-25  השנים האחרונות עליה הוא הטקסט התנ"כי ופירושי ביקורת המקרא, אבל הרבה פחות כיום – עקב צמצום שעות הלימוד בכל המקצועות.

ואם דברים שאני שואלת בהומור וחיוך אינם מובנים, על אף שנשאלו בגובה עיניים, בלא עוקצנות ועל מנת לגשר על הפערים במושגים ובחשיבה – בודאי שאין מקום שאתה, שלמדת יהדות הרבה יותר ממני, תתקוף בוגר מערכת החינוך הזאת בשל אמירותיו או יחסו. גם לזלזול אין מקום, שכן במקום לימודי היהדות שמחקו מתוכנית הלימודים – לומדים דברים אחרים. כלומר, כולנו מדברים עברית – אבל המושגים שלנו והמסגרת החשיבתית שונים לגמרי. צריך להסביר ולא לתקוף. אבל אם מסרבים להסביר, אי אפשר להבין, ואם לא רוצים לשמוע הסבר – אין מה לנסות בכלל

05/05/2011 01:14

הינדיק… שכחת שנאמר דרך ארץ קדמה לתורה.
"דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (=זהו שכתוב) "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית ג). "דרך" – זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" – זו תורה.          "    (מדרש רבה ויקרא פרשה ט פסקה ג, וכן פרשה לה פסקה ו)

05/05/2011 01:23

לאקי אני מניח שאת מתכוונת שתקפתי וזלזלתי בואן

אז זהו שלא

ואן הוא עוד יהודי עם סמפטום הבריחה , אני מכיר כמה כאלה מקרוב

ולכן ההתיחסות לי היא כללית למי שבורח ….

ולמרות שלא עמדתי במקומו אני בא מהמערכת חינוך הזו (ךמרות שהוא סיפר שהוא נשר) שכל מה שאני זוכר (וטוב שכך) משעורי תנך זה המילים "הסופר המקראי" ומספר טיפולוגי"

כל מה שעשיתי זה להסביר למה אנו בורחים כולנו בורחים מי יותר מי פחות

כל פעם שאדם מועד וחוטא מי יותר מי פחות הוא בעצם בורח ,

באותו רגע שנפל הוא מפנה את השם ז"א בורח עושה מה שעושה – אצל אחד זה חזיר או חילול שבת

אצל אחר זה לא הקפיד על שטיפת החסלט (שזה יותר חמור מחזיר) או הציץ בעיתון בשבת

כל אחד לפי מדרגתו וכוחו כאין אחד שלא בורח /נופל שבע יפול צדיק וקם (משלי)(הצדיק אחרי כל נפילה קם)

אפילו אם יפול אלף פעם הוא יקום אלף ואחת פעם .

לכן לאקי זה הבסר ולא זילזול או תקיפה .

מה שכן "כולנו מדברים עברית – אבל המושגים שלנו והמסגרת החשיבתית שונים לגמרי."

ולכן אולי את מדברת על "לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו"

פה דווקא אני חושב שואן באמת לא יפגע כי כאחד שחקר את קהלת בטח יודע שהפרוש של כסיל

הוא לא הפרוש של ימנו משמע טיפש וכו'

אלא כסיל הוא רשע ומי הוא  רשע ?

רשע, מה הוא אומר?

רשע מה הוא אומר: מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו: בעבור זה עשה ה' לי בצאתי מארץ מצרים. לי ולא לו. ואילו היה שם לא היה נגאל.

הרשע אינו רואה את עצמו כחלק מהעם. הוא אינו מוכן להכיר במציאות האלוקית ומדבר בצורה של הקנטה והתרסה. אדם כזה נמצא במצב מסוכן מאוד וסביר להניח, שאם היה במצב כזה בזמן יציאת מצרים, לא היה זוכה להיגאל (על פי המדרש 4/5 מהעם מתו בזמן מכת חושך – כל אלה היו האנשים אשר לא רצו להיגאל).

לאדם במצב קשה כל כך חייבים לערוך "טיפול בהלם".

לאדם במצב קשה כל כך חייבים לערוך "טיפול בהלם". התשובה אם כן תהיה אף היא חריפה – "אתה רוצה לדעת מה "העבודה" הזאת? רק על מנת שאבצע אותה, הציל אותי ה' ממצרים!" – הרשע אינו טיפש ומכאן הוא מבין את הרמז העבה, שאנשים כמוהו לא היה "שווה" לה' להציל. עד לרגע זה הרגיש הרשע, שהוא זה שדוחה מעליו את התורה והמצוות, אולם כעת הוא מבין לראשונה, שבעצם הקב"ה "בורח" ממנו. ואולי מתוך כך, הוא יתעורר לעצור לרגע ולעשות "חושבים".

כדאי לשים לב להבדל העדין בין שאלת החכם לשאלת הרשע. החכם שואל "אשר ציווה ה' אלוקינו אתכם", והרשע "מה העבודה הזאת לכם" – החכם מכניס את עצמו לכלל ישראל במלה "אלוקינו" – האלוקים שלנו, בעוד שהרשע מוציא את עצמו מהכלל במלה "לכם".

http://www.aish.co.il/h/pes/h/48863887.html

לכן מי שירצה יקרא ומי שלא לא חייב

כמוני יש עוד הרבה וכן כמוך וכן כמו ואן (למרות שכל אחד זה נשמה יחידה של בורא עולם שלא הייתה ואין ולא תהיה עוד כמוה)

והדבר מיועד לכולם יש מי שיבחר להעליב ויש מי שזה יכול לגרום לו לחשוב והכל לפי אופי אדם

גם ששאלתי שאלה בכדי ליישר קו ולהבין את הכוונה בלי שום עמדה (בדיון אחר)  כל מה שקיבלתי זה בזיונות גידופים ונאצות

אבל זה בסדר אנו מתפללים כל יום שלוש פעמים ביום

ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה

דבר לא פשוט לעמוד בו אבל ידוע לכל ל שבזיונות מכפרים (במלעיל)

לכן לאקי אין פה זילזול באף אחד

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

05/05/2011 01:26

קאי לא שכחתי

מכיוון שאתה מעלה הרבה דרך ארץ אולי תוכל בבקשה להסביר מהיא לדעתך דרך ארץ

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

05/05/2011 07:32

הינדיק, זו תשובתי הפעם:

פרקי אבות פרק ב' כמדומני : "במקום שבו אין אנשים השתדל להיות איש"

דרך ארץ זה לא רק לקיים את המנהגים והנורמות של המקום, (ברומא תנהג כרומאי), אלא גם לעשות את מה שנכון מבחינה חברתית או מוסרית, גם אם אלו דברים שהם לא בעלי ערך באותה חברה שבה אנחנו חיים.

בד"כ דרך ארץ מדבר על דברים שבין אדם לחברו, ופחות בין אדם למקום. (שהרי עד עשרת המצוות,לא היו המצוות שבין אדם לאלוהים, ודרך ארץ קדמה לתורה) .

05/05/2011 12:43

קאי מזה דרך ארץ?

אתה לא מסביר מה זה דרך ארץ ?

optikay:

), אלא גם לעשות את מה שנכון מבחינה חברתית או מוסרית, גם אם אלו דברים שהם לא בעלי ערך באותה חברה שבה אנחנו חיים.

בד"כ דרך ארץ מדבר על דברים שבין אדם לחברו, ופחות בין אדם למקום

מה אתה אומר לא ברור

אני אביא דוגמא קצת קיצונית אבל בשביל להמחיש

לנאצים היה רמת נמוס מאוד גבוהה דנקישין כל פיפס

רצח אונס גנבה הכל היה אסור ורוצחים גנבים וכו' נכנסו לכלא

אז מה זה אומר ?

כי מבחינה מוסרית וחברתית בגרמניה היה נכון לשחוט יהודים (והאוקראינים עוד ה"חמירו") אבל לפגוע בגרמני חס ושלום זה לא תרבותי  .

ה"דרך ארץ" של הנאצים עולה בקנה אחד עם ההגדרה שלך.

האם זו דרך ארץ שמדובר עליה באבות?

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

06/05/2011 10:38

הינדיק, לא הבנת אותי בכלל.

ה"דרך ארץ" שהנאצים בחרו, אולי הם רצו להפוך אותו למוסר כלל עולמי,אבל הוא לא היה מוסרי.

הנאצים סירסו הומואים,או הרגו אותם, בדומה לחוקי התנ"ך.  זה אומר שהם היו אנשים דתיים?

06/05/2011 15:11

קאי,

עד עכשיו חשבתי שאני מבינה אותך, אבל כבר לא – מפני ש-:

א. היטלר טען שמוסר הוא שקר שהומצא כדי לנצל בני אדם ולשעבד אותם. הוא, והנאצים בעקבותיו, טענו שאין כזה דבר.

ב.  הטלת מום גופני כלשהו, אפילו קעקוע פצפון, אסור מהתורה – לא כל שכן סירוס. יש יוצא דופן אחד: ברית מילה לגברים, אשר אינה גורמת מום אלא מוסיפה בריאות ולכן משמרת חיים.

ג. יש בתורה עונשים חמורים מאד, אבל אין בהם שום סוג של הטלת מום גופני כלשהו.

יש יוצא דופן אחד – שאינו עונש אלא אמצעי הרתעה מהיותו אות קלון: רציעת אוזנו של עבד עברי המבקש לא להפוך אדם חופשי בתום תקופת עבדותו, אלא להמשיך להיות עבד כל חייו. החוק העברי מחייב לעשות הכל כדי להמנע מהטלת הקלון הזה, כלומר לשכנע אותו שלא כדאי לו ולהזהירו שיוטל בו אות קלון לתמיד

21/05/2011 18:21
ואן גוך:

שטויות במיץ!

אני יהודי, כך נולדתי ואין לי שום צורך להמיר את עצמי

כפי שציינתי קודם, העליתי עד כה עמדות מנוגדות – שלא גיבשתי עדיין דעה מוצקה לגביהן.

לדעתי, יהדותו של אדם אינה משהו שנתון לבחירתו. פירטתי אותה כבר  כאן ובהרחבה כאן

 

21/05/2011 18:58
הינדיק:

קאי מזה דרך ארץ?

אתה לא מבסביר מה זה דרך ארץ ?

optikay:

), אלא גם לעשות את מה שנכון מבחינה חברתית או מוסרית, גם אם אלו דברים שהם לא בעלי ערך באותה חברה שבה אנחנו חיים.

בד"כ דרך ארץ מדבר על דברים שבין אדם לחברו, ופחות בין אדם למקום

מה אתה אומר לא ברור

אני אביא דוגמא קצת קיצונית אבל בשביל להמחיש

לנאצים היה רמת נמוס מאוד גבוהה דנקישין כל פיפס

רצח אונס גנבה הכל היה אסור ורוצחים גנבים וכו' נכנסו לכלא

אז מה זה אומר ?

כי מבחינה מוסרית וחברתית בגרמניה היה נכון לשחוט יהודים (והאוקראינים עוד ה"חמירו") אבל לפגוע בגרמני חס ושלום זה לא תרבותי  .

ה"דרך ארץ" של הנאצים עולה בקנה אחד עם ההגדרה שלך.

האם זו דרך ארץ שמדובר עליה באבות?

הינדיק,

דבריך עוד פחות מובנים משל קאי.

קאי מדבר כל הזמן על דרך ארץ ולא הזכיר המילה "נימוס".

על פי הגדרתו דרך ארץ כולל התנהגות מוסרית, באופן מסויים אותו הגדיר.

הדוגמה שלך היא מגרמניה הנאצית. הנאציזם הוא אידיאולוגיה המבוססת על ספרו של היטלר "מיין קאמפף". בספר זה המוסר מוגדר כשקר שהומצא כדי לשלוט באנשים. את היהודים יש להשמיד ראשונים כי הם שומרי המוסר, רק עם השמדתם המלאה יוכל העולם להיות משוחרר מן השקר הנורא הזה.

על כן, הדוגמא שלך לא רלוונטית לחלוטין.

אנא הבהר עצמך.

7 תגובות בנושא “ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה!!!

הוסיפו את שלכם

 1. הנה, החכמתי גם אני… לא ידעתי שכבר בתורה נאמר, דבר שברור לכל אדם שאוהב באמת-
  לאהוב באמת, פירושו לאהוב לתת.

  ובנוגע ל"ואהבת לרעך כמוך", היום רק ברסלבים מסטולים שאף אחד לא לוקח ברצינות, מסוגלים לומר "אני אוהב אותך אחי" לאדם ברחוב, ובאמת להתכוון לזה. כי הסטלה מהחומרים הטבעיים גורמת להם להפסיק לחשוב על כל הדברים הרעים שבעולם ולכן יותר קל להם באמת לאהוב כל אדם באשר הוא, ולו בשל העובדה שהוא בריאת האל ושהוא יהודי.
  זה דבר מאוד קשה ליישום, כמעט בלתי אפשרי.
  בכל יום שאני מתעוררת אני חושבת לעצמי כמה אני אוהבת את עם ישראל, וכמה אנשים הם טובים באשר הם- ואז המחשבה שלי נקטעת כי איזשהו חמור תופס לי את החנייה, אישה עצבנית עוקפת אותי בתור וישראליים יהודיים עומדים דקות דומייה לזכרם של טרוריסטים שרצחו יהודים ישראלים אחרים.
  נו מה, אני רובוט?
  אוי, זה קשה…

  אהבתי

  1. press0wl

   זה לא החומר זה הרוח ולראיה

   יש אלפי נערים מסטולים מחומרים טבעיים
   יש אלפי חיילים מסטולים מחומרים טבעיים
   יש אלפי סטודנטים מסטולים מחומרים טבעיים
   לפחות עשרות אלפי חילונים בארץ מעשנים חומרים טבעיים
   ועדיין שונאים רבים דוקרים ורמת האלימות לא יורדת ואפילו עולה ….

   כלומר זה לא החומר זה הרוח…..

   אם קראת טוב ראית כמה הדגשה יש בברסלב לעניין אהבת לרעך כמוך וזה רק קמצוץ

   יש תורה שלימה שמלמדת לדון אדם לכף זכות ואז פשוט לא כועסים על אף אחד.

   כמו שאומר רבי נחמן אין רשעים בישראל

   דבר שני רבי נחנן ורבי נתן מלמדים אותנו שהכל מהשם

   כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא…

   "הן דין, הן רחמים – כולה לטובתך, מחמת אהבה שהקב"ה אוהב אותך, כמו שכתוב: 'את אשר יאהב ה' יוכיח'… על ידי הדבקות של אדם באין-סוף… שידע שכולו טוב וכולו אחד.

   "וזה שאמר משה לדורו: 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים', כי משה הוא בחינת אין, ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת.. בחינת ה' הוא האלוקים".

   (ליקוטי מוהר"ן ח"א ד)

   כלומר גם זה שעקפו אותך ותפסו לך את המקום זה לטובתך ורבנו מלמד אותנו שגם על זה צריך להגיד תודה

   אז אין סיבה לכעוס בכלל .מה עוד שכעס אסור בתכלית והוא פוגע בנו רוחנית ופיזית.

   אז כשאתה עובד לפי הדברים האלה ועוד

   אתה עם הזמן(לא ברגע) פחות ופחות כועס ואוהב יותר…..

   press0wl לא את לא רובוט !!! מרובוט לא מצפים לעבוד נגד הטבע שלו

   להיפך מי שכועס הוא רובוט כי הוא פועל בלי לחשוב אדם תפס לו את החניה יש כועס …

   למה לא תעצור הרגע אולי הוא לא ראה אותך אולי הוא חיב להגיע דחוף לאן שהו אולי משהו פגע מאוד והוא בסערת רגשות שה שהוא לא חשוב ברור ועוד ועוד….

   את רואה כל מה שצריך זה לדון כל אדם לכף זכות ולהבין שכל מה שעובר עלייך זה לטובתך …. למה ? כי ככה השם רצה , והשם עושה רק טוב, גם אם אנחנו לא מבינים כרגע….

   אז מה יש לכעוס על משהו ?

   הערה :אם יש ברסלבים מעשנים זה כי יש להם שאריות מהתקופה שהם היו חילונים

   אהבתי

   1. פיספסת את הפואנטה שלי לחלוטין. זאת דרך חשיבה יפה, ואני מנסה אותה לעתים קרובות.
    אבל- אם אתה היחידי שחי בדרך המחשבה הזאת, מהר מאוד אתה תידפק מהאנשים מסביב.
    אתה יכול, וצריך, לחיות לפי המחשבה שכל בני האדם טובים, אבל מהר מאוד ימצא אדם לא-טוב שיבוא וינצל את זה. זה קרה לי עשרוווות פעמים. וכן, גם אני חשבתי "אולי זה מבחן", אבל זה לא עשה לי את החיים קלים יותר, החוסר צדק וחוסר ההגינות.
    זה מזכיר לי לא מזמן שיחה עם יהודי משיחי שהיתה לי. לא שאני חובבת גדולה של הקהילה שלהם, אבל האדם הזה טען בפניי שהעיקרון של הנוצרים "אם הרביצו לך, תפנה את הלחי השניה" מאוד דומה למה שהיהדות מחנכת אליו. ואם כך, לא בא לי ללכת אחרי ישו.

    ואגב, למה ללכלך, כככככלללל הברסלבים היו חילונים פעם? זה לא נכון ולא יפה לומר כך.

    אהבתי

   2. ועוד משהו.
    מקרה אמיתי מהחיים- אתה ממהר להגיע לבית חולים, ומחפש חניה בקניון (כי זה מקום החניה היחידי), שאר האנשים בחניון הגיעו לחניון הזה נטו בשביל קניות. אתה מוצא חניה, מתיישר כדי לחנות בה ובנתיים בא מישהו וחתך אותך- כי הוא ממהר לקניות (!)
    איך בדיוק במקרה כזה אתה אמור להסתכל על חצי הכוס המלאה? ולא להתעצבן?
    זה נגד הטבע של האדם, הרי הנטייה הטבעית של אדם היא להתעצבן במצב כזה.
    השאלה היא מה אותו אדם עושה במצב כזה, וזאת הגדולה שלו- האם הוא דוקר את מי שתפס לו את החניה או שהוא ממשיך ללכת.
    משעשע, אבל פעם כמעט חטפתי דקירה מאישה מאוד עצבנית שטענה שתפסתי לה את החניה וכל הנסיונות שלי להסביר לה שאני מאוד ממהרת וחיכיתי בסבלנות כדי שהחניה תתפנה- היא לא הקשיבה. אז לפי הגישה שלך, לעמוד שם, לחייך אליה , לחשוב "איזו אישה נחמדה, היא לא אשמה" ולחטוף צעקות באמצע הרחוב, נכון? ברור לך שזה דפוק, כן?

    אהבתי

    1. press0wl

     יכול להיות שפספסתי אבל זה מה שהבנתי מדבריך

     תראי אפשר להקשות קושיות עד בלי סוף נכון אבל מצד שני אפשר ללמוד את הדברים יותר לעומק ולמצוא לתשובות לקושיות שאת מעלה …

     אבל אומר לך כך הבסיס לכל הדברים הוא אמונה

     האמונה היא ביחס הפוך לקושי להתמודד עם הדברים …

     היות והעלית את הדברים כך אני אענה לך ואם זה ארוך מצטער אן תשובה לדברים בשתי מילים (לפחות לא לי)

     אין דבר כזה מבחן אחד , כל יום הוא יום חדש וכל מבחן שעוברים אנו עולים דרגה אך גם המבחן " כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו" כלמר כמה שגדלת והתגברת כך גם יצרך וכך גם המבחן נעשה קשה יותר …

     דברים אלה לא נועדו לעשות לנו את החיים קלים אלא להסביר את המציאות.

     לגבי דת "האהבה" הנצרות אצלנו אן דבר כזה לחי שניה גם לא בדברי

     אלא הקם להורגך….

     אבל היות ומדובר בביזיונות , הם באים כתוצאה מעוונות והביזיונות מכפרים על העוונות…

     לפנות את הלחי השניה משמעה "תן לי עוד"

     אבל אם אתה שותק אתה לא מזמין עוד , אבל אם תענה אתה כן מזמין עוד וגם תוכל להפסיד יותר…עובדה.

     לעניין המקרה שקרה לך

     "אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא" (יומא ל"ח)

     כלומר אם החניה הייתה מגיעה לך היא לא הייתה יכולה לגעת בה

     ולכן זה שחיכית יפה וסובלנות עדיין יכול להיות שהחניה שלה כי כך נגזר מלמעלה .

     כלומר שוב אם מסתכלים על זה כך שוב אן צורך להתרגז…

     זה בכלל לא דפוק

     כי הרי מי שמתעצבן על דבר שאין לו בו שליטה ולא יעזור לו כלום אם הוא יתעצבן

     זה דפוק כי לא רק שזה לא עוזר אלא אתה פוגע בעצמך

     ולא רק זה אלא בכל פעם שתזכרי באותה סיטואציה תתעצבני מחדש ותחווי את הרגע מחדש

     אז מה הרווחת?

     ראי כמה נזק רפואי נגרם לגוף מזה שהוא בסטרס.

     אהבתי

     1. לא ביקשתי שתגיב לי ספציפית לגבי המקרים שהבאתי לך.
      אלא הבאתי לך דוגמאות מהיום-יום, שיראו לך ש…ובכן, אתה ממשיך לדבר יפה -אבל בתאוריה. אבל בתכלית? בתכלס?

      וסתם הערה, "אבל אם אתה שותק אתה לא מזמין עוד , אבל אם תענה אתה כן מזמין עוד וגם תוכל להפסיד יותר…עובדה."- זה ממש לא עובד ככה! ילדים בריונים שמרביצים לילדים אחרים, באים דווקא לילדים השקטים שלא עונים להם והם ממשיכים להרביץ להם גם כשהילדים לא עונים.

      אהבתי

     2. המקרים שלך הם דוגמאות מאוד טובות
      ולכן עניתי עליהם כמובן יש עוד הרבה

      התשובות הללו הן לא תאוריות הן תכלס

      רק זו עבודה של שינוי המידות שלנו שעושה זאת קשה

      וכמו שאמרתי זה בלתי אפשרי רק למי שאין לו אמונה

      ככול שיש לאדם פחות אמונה יש לו יותר כוחי ועוצם ידי
      ואז הוא לא מצליח להבין ישי משהו אחר ממנו

      אני אומר לך זאת מנסיון

      שזה עבד ועובד

      אבל זה עניין של עבודה עצמית זה לא קורה ביום אחד

      לעניין הילדים זו עוד דוגמא מצויינת

      אבל פה מדובר על ביריונות ופה אדם צריך להגן על עצמו וצריך לטפל בזה

      יעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים

      אבל טמבל או פראייר

      לבן היה תחמן ושקרן ויעקב ניצח אותו
      עם חסיד תתחסד עם גבור תמים תתמם
      עם נבר תתבר ועם עקש תתפל

      http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=3597

      לא צריך להיות מתוק מדי
      כי אחרת יוכלו אותך

      אבל עדיין לא לכעוס

      אהבתי

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: