שמירת העיניים /בעלי מסתכל על אחרות

 28/03/2011 02:18

גוף ונפש/נשמה אלה הם שניי דברים שונים שלא לומר הפכים , הגוף שובע והנשמה / היצר לא….

אדם שומר מצוות צריך לדעת לפח

ות כמה דברים בסיסיים כמו  רע כל היום אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שנאמ' (תהלים לז, לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח דכתיב (ישעיהו נה, א) הוי כל צמא לכו למים וכתיב (איוב יד, יט) אבנים שחקו מים אם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב (ירמיהו כג, כט) הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן יצר הרע מסיתו לאדם בעוה"ז ומעיד עליו לעולם הבא שנאמר (משלי כט, כא) מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון שכן באטב"ח של ר' חייא קורין לסהדה מנון רב הונא רמי כתיב (הושע ד, יב) כי רוח זנונים התעה וכתיב (הושע ה, ד) בקרבם בתחלה התעם ולבסוף בקרבם אמר רבא בתחלה קראו הלך ולבסוף קראו אורח ולבסוף קראו איש שנאמר (שמואל ב יב, ד) ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לאורח וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו אמר רבי יוחנן אבר קטן יש לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב שנאמר (הושע יג, ו) כמרעיתם וישבעו וגו (סוכה נב ב)

יצר הרע מתגבר על האדם כל יום והפיתרון אם פגע בך ..משכהו לבית המדרש. ז"א שיש דבר כמה שתנסה לספק אותו ככה יגדל חסרונו ולהיפך..

שואלת הגמרא: "הֵיכֵי דָּמֵי? אִי דְּאִיכָּא דַּרְכָּא אָחְרִינָא – ואזיל רָשָׁע הוּא?" תרגום שאלת הגמרא: באיזה מקרה מדובר. אם האדם יכול ללכת בדרך אחרת, והוא הולך דווקא בדרך הזו שיש בה נשים חשופות. למרות שהוא עוצם את העיניים כדי שלא לראות את הנשים – הרי הוא רשע. מה הוא עובר שם כלל. "אִי דְּלֵיכָּא דַּרְכָּא אַחֲרִינָא – אָנוּס הוּא". תרגום: אם אין דרך אחרת והוא ראה בלי כוונה נשים – הרי הוא ראה באונס ולא בכוונה.

"לְעוֹלָם דְּלֵיכָּא דַּרְכָּא אַחֲרִינָא, וַאֲפִילוּ הָכִי, אִיבָּעִי לֵיהּ לְמֵינַס נַפְשֵׁיהּ". מסבירה הגמרא שבאמת אין לו ברירה אחרת. זה הרחוב שבו הוא צריך לעבור כדי ללכת לביתו או לעבודתו ואין לו דרך אחרת. עכשיו הוא עוצם את עיניו שלא לראות הנשים החשופות – זה נקרא "וְעוֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת בְּרַע".

מסקנה: אם יש דרך אחרת והוא הולך בדרך שיש בה נשים לא צנועות – הוא נחשב, חלילה, רשע. אפילו אם הוא שומר את עיניו מלהסתכל במראות אסורות.

כמה קטעים מלשונו של הרמב"ם [הלכות איסורי ביאה] המסוגלים מאוד להכניע את היצר הרע הזה עליו אני מדבר שמקשה על שמירת העניים והברית.

ב. וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או יביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה, שהיא אילת אהבים ויעלת חן, לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה עד שיטה מעט כדי שלא יבוא לידי קישוי.

ג. וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור.

ד. מי שפגע באשה בשוק אסור לו להלך אחריה אלא רץ ומסלקה לצדדים או לאחריו, וכל המהלך בשוק אחרי אשה הרי זה מקלי עמי הארץ, ואסור לעבור על פתח אשה זונה עד שירחיק ד` אמות שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה.

. אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות והביאות האסורות, אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו מצוה זו בתרעומות ובכיה שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות. ואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן.

ח. לפיכך ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעה נכונה כדי להינצל מהן, ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול.

ט. וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות, ולא ישב בלא אשה שמנהג זה גורם לטהרה יתירה, גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה

יותר מזה פה http://www.hidabroot.org/CommunityDetail.asp?FaqID=15850

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 31/03/2011 15:12

בפרשת השבוע תזריע

ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן   (ויקרא יג ,יב)

לקט הארות וביאורים נפלאים ממעיינו העמוק של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב מלוקטים מספריו הקדושים ומספרי תלמידו הגדול רבי נתן מברסלב, לפרשת השבוע: פרשת תזריע

ואם פרוח תפרח (יג,יב)

יש טועים בדעתם לומר, שמי שזוכה למעלת הגדולים, שוב אין צריך מלחמה כלל. אבל באמת הוא טעות, כי אפילו גדולי הצדיקים, יש לכל אחד ואחד מלחמה גדולה עם בחינת היצר הרע של מעלה, שהוא בחינת מלאך הקדוש, בחינת גבורות ודינים. ומאחר שיש להם עדיין מלחמות, בודאי אין כולם שוים, ויש ביניהם מדרגות רבות בלי שעור, כי כל אחד כפי מה שזוכה לשבר היצר הרע הגבוה שבו, דהיינו להמתיק הדין, כן זוכה לאיזה דרגא ומעלה יתירה בהשגה ועבודת השם. וכן יש טועים להיפך גם כן, שסוברים שמי שהוא חס ושלום בדיוטא התחתונה, ונפל לבחינת הטומאה, חס ושלום, כבר אבדה תקותו מה', חס ושלום, ושוב אין לו טהרה. ובאמת גם זה להיפך, כי אפילו מי שהוא בדיוטא התחתונה, בתכלית השפלות והפחיתות, אפילו בהיכלין דמסאבותא, חס ושלום, גם שם אין קץ וגבול לאלקותו יתברך. וכמו שאין סוף לאלקותו במעלות העליונות של גדולי הצדיקים שזכו למה שזכו, אף על פי כן עדין גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם כמו כן ממש אין סוף ותכלית לאלקותו יתברך במדרגות התחתונות, כי אין מקום ומדרגה שלא יוכל למצוא גם שם את אלקותו יתברך, בבחינת ומלכותו בכל משלה. אדרבה, לפעמים כשהאדם בדיוטא התחתונה מאד מאד, והסטרא אחרא והטומאה מתפשטים עליו מאד ורוצין לבלעו לגמרי, חס ושלום, חס ושלום, אז דייקא השם יתברך מרחם עליו ושולח לו טהרה וסיוע מלמעלה, כדי שיוכל להחיות את עצמו ולשוב אליו יתברך, או על כל פנים לא יאבד לגמרי, חס ושלום, כי לא אמר ה' למחות את שם ישראל, וכתיב: כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב וכו', ראו עתה כי אני אני הוא וכו', וכן עוד כמה פסוקים. וזה מרמז במצות נגעים, ש'בַּהֶרֶת כִּגְרִיס טמא, ופָרְחָה בכֻלוֹ טהור'; כי דייקא לפעמים כשבא לתכלית הירידה, אז הוא תכלית העליה, ונמשך עליו טהרה ותיקון ממקום שנמשך עליו, אם זוכה לזה, כי אין חקר לתבונתו יתברך ולגדולתו אין חקר, ואי אפשר להשיג דרכיו יתברך בשלמות.

(אוצר היראה, יראה ועבודה פח; על פי: ליקוה"ל, יורה דעה, שילוח הקן, ד,ט-יא)

כולם יכולים ליפול מדי פעם גם צדיקים גדולים כי המלחמה ביצר היא כל יום עד סוף החיים  אך חשוב לזכור שאפשר תמיד לעלות בחזרה…

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

31/03/2011 16:46

כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. בדוק.

 

31/03/2011 16:54

נכון מאוד

אבל חייבים חייבים לזכור

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

05/04/2011 00:21

אומרים שדוד המלך אמר:

עיניים יכולות לזנות.

לב יכול לחמוד.

ידיים יכולות לגנוב.

אם רוצים למנוע מאדם לעשות עבירות,אין ברירה וצריך לקשור לו את הרגליים,וככה לא יוכל ולקום לבצע את כל העבירות .

 

05/04/2011 00:24
optikay:

אומרים שדוד המלך אמר:

עיניים יכולות לזנות.

לב יכול לחמוד.

ידיים יכולות לגנוב.

אם רוצים למנוע מאדם לעשות עבירות,אין ברירה וצריך לקשור לו את הרגליים,וככה לא יוכל ולקום לבצע את כל העבירות .

בטח, זה מפני שחז"ל אמרו כבר שאם אדם רוצה לחטוא, מן הראוי שילך לעיר זרה בבגדים נוכריים – כדי שלא יבייש את בני עירו במעשיו.

אם יקשרו רגליו, לא יוכל לעשות זאת

 

11/04/2011 16:02

[optikay]

אומרים שדוד המלך אמר:

עיניים יכולות לזנות.

לב יכול לחמוד.

ידיים יכולות לגנוב.

אם רוצים למנוע מאדם לעשות עבירות,אין ברירה וצריך לקשור לו את הרגליים,וככה לא יוכל ולקום לבצע את כל העבירות .

קאי

המסקנה שלך היא נכונה אבל לא בצורה הפיזית…

 לא צריך לקשור את הרגליים מכיוון שהרגליים לא הולכות לבד אלא מקבלות פקודות מהמוח כך שאם תשלוט במוח הוא ישלוט ברגליים וכך הכול השליטה.

לכן אמרו רבותנו אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר (תהלים לז, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו אינו יכול לו שנאמ' (תהלים לז, לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ אם אבן הוא נימוח

זאת אומרת קשור את עצמך עם התורה בכתב ושבעלפה…

התורה תתן לך את הכלים אך להתגבר על הייצר

כי הייצר הוא זה שגורם לאדם לעשות את כל הדברים השלילים

בדתות אחרות הם מתנזרים אצלנו נזירות זה אסור! אך יש ליהודי להלחם בייצר ויש לו כלים לכך

וזה עובד אפשר לראות זאת בחוש (בעניים)

עם העבודה של קרן תשובה  http://www.kerenhatechouva.org.il

אי אפשר להתווכח מכל העולם באים ללמוד מהם איך עושים זאת

" מחקר שערכה נציבות שב"ס בסוף 1999 העלה מימצאים מדהימים: 92% מכלל מטופלי קרן התשובה, לא חזרו לבתי הסוהר (!!!). יש לנתון מדהים זה משמעות אדירה: בעוד שהממוצע הארצי של שיבה לבתי הסוהר (רצידיביזם), מגיע למימדים מבהילים של 67%, חוזרים לבתי הסוהר רק 8% מקרב מטופלי קרן התשובה. עבודת מחקר שביצע הקרימינולוג ד"ר אורי טימור, כיום מרצה באוניברסיטת בר אילן, למען קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית, העלתה כי נתונים אלה מובהקים ומתקיימים לאורך כל הדרך, ולדברי החוקר המצב בשטח אפילו אופטימי יותר מבחינת הישגי קרן התשובה."

אף על פי שיש לאדם מהלך טבעי בחייו שהוא נולד לתוכו

ומתפתח בו, הרשות בידו לשאוף לשפר את חייו ואת מעמדו ולא

"להתקע" דווקא במה שטבעי לו…

www.breslev.co.i

l

נאמר בספר משלי: "אדם לעמל יולד". פירש רש"י – "עמל" מלשון עוון, היינו שהאדם נולד בעל כורחו למציאות שהוא עלול לחטוא. אומנם בפשיטות אפשר גם לפרש, שכל אדם שבא לעולם הזה צריך לעמול בו הרבה, כל אחד לפי עניינו, כמו שנסביר בהמשך בס"ד.

אמרו רבותינו על הפסוק הזה: "אדם לעמל יולד"- אם זכה עמלו בתורה, ואם לא זכה עמלו בענייני העולם הזה.והשוו את הדבר למקצועות שיש בעולם, וכך אמרו: כל העולם זקוקים למעבדי עורות (מקצוע בזוי שהיה גורם לסירחון גדול לעוסק בו) וכל העולם זקוקים למוכרי בשמים. אשרי מי שהוא מוכר בשמים ואוי לו למי שהוא מעבד עורות. וזה התירוץ לקושית העולם, שאלה ששואלים רבים – מדוע אנשים עוסקים בעיקר בתורה? הלא צריכים גם אנשים שעובדים בכל מיני עבודות הנצרכות לעולם? התשובה לכך היא – נכון הוא הדבר שכל העולם נצרך לאלה וגם לאלה, ואשרי מי שזוכה להיות מהעוסקים בתורה, כמו שאשרי מי שמוכר בשמים אף על פי שיש צורך גם במעבדי עורות, והבחירה בעניין זה היא חופשית.

כלל הדברים האלה הוא, שאף על פי שיש לאדם מהלך טבעי בחייו שהוא נולד לתוכו ומתפתח בו, כגון תכונות גוף מסויימות ותכונות אופי מיוחדות, וכן סביבה שבה הוא חי וגדל ועוד תכונות רבות, אף על פי כן – הרשות בידו לשאוף לשפר את חייו ואת מעמדו ולא "להתקע" דווקא במה שטבעי לו.

כעין זה אמרו רבותינו: הכל צפוי – והרשות נתונה. כלומר, למרות שהכל צפוי ומוכתב לאדם מעצם לידתו בתכונות גופו ונפשו ובסביבתו הטבעית, אף על פי כן הרשות נתונה לו לשפר ולתקן את חייו ולהעלות את עצמו למדרגה גבוהה יותר.

יסוד זה מתבאר יפה על פי שני הפירושים שהבאנו לפסוק "אדם לעמל יולד":

הפירוש הראשון – שהאדם נולד בעל כורחו למציאות שהוא עלול לחטוא, ולפי דברינו, אף על פי כן הוא יכול להתאמץ ולהמלט מן החטא אם ירצה, וכמו שאמר הקב"ה לקין: "לפתח חטאת רובץ"- דהיינו "אדם לעמל יולד", לכן "הכל צפוי" ועלול לחטוא. אולם – "ואתה תמשול בו"- כלומר "אם זכה עמלו בתורה" –  שמתגבר על יצרו ואינו חוטא, ודבר זה נעשה ע"י התורה, כמו שאמרו חז"ל: "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" – ש"הרשות נתונה" להשתדל לבחור בטוב האמיתי.

הפירוש השני – שהאדם נולד לעמול בעולם הזה אשרי מי שעמלו בתורה, יתבאר על פי דברינו, שאע"פ שבעל כורחו הוא נולד למציאות הטבעית של העולם הזה, עם כל הדברים המוכרחים לו כגון פרנסה וכו', או שנולד בסביבה שלא שומרים תורה ומצוות, ועם כל זאת, אם ירצה יוכל לזכות לעסוק בתורה ובעבודה, וזה יהיה עמלו.

הקושי שיש בבחירה בין עסקי העולם הזה, שהם: נוחות, הנאה, פרנסה ועוד, ובין עסקי הרוח ותיקון האדם, נובע אך ורק מחסרון הדעת וההסתרה. אם היה אדם רואה ויודע את שכרן של המצוות ותענוג עולם הבא, היה מתרצה לחיות באוהל כל חייו ולאכול לחם יבש עם מים, ובלבד שיעסוק בתיקון נפשו ובתכלית.

אולם בורא עולם צפה את כל זה וידע את הקושי שיהיה לאדם להבחין בטוב האמיתי, מתוך תוקף ההסתרה שהוא נמצא בה בעולם הגשמי הזה, לכן נתן לנו מתנה טובה שעל ידה יתאפר לאדם לטעום טעם מעין עולם הבא, ועל ידי זה תהיה לו יכולת להתחזק ולבחור בטוב.

המתנה שנתן הקב"ה לאדם, היא השבת – שהיא מעין עולם הבא. מכיון שבשבת אנו שובתים ונמנעים מכל מיני מלאכות ועבודות, על ידי זה נשבר הכח של הטבע והשיעבוד לכורח המציאות, ואנו יכולים לזכות לבחור בטוב האמיתי למרות הקושי שיש בזה. לכן השבת היא יסודית ועיקרית כל כך בחייו של היהודי, מכיון שבלעדיה לא יתאפשר בכלל העניין של שיבור הטבעיות וההכרחיות.

בנוסף לכך נתן לנו הקב"ה את הצדיקים האמיתיים הדבוקים בעולם הבא, הממשיכים משם את הכח להחלץ מהבוץ הטובעני של העולם הזה ולעסוק בתכלית הנצחית, וכל המתקרב אליהם ולומד מהם יכול לקבל את הכח הזה מהם, אשרי הזוכה לזה. וכבר אמר רבי נחמן: אני אוצר של יראת שמים, וכל מי שמבקש ממני אני נותן לו.

וניתן לראות בחוש, שכל מי שמתקרב לצדיקים האמיתיים, מואס בכל הנאות העולם הזה ומדבק עצמו לתענוג האמיתי של קרבת האלוקים, ולא די שאינו רודף אחר ענייני העולם הזה, אלא אינו מבין מה הקושי בזה ואיך אפשר לחפוץ בתענוגות העולם הזה, בזמן שיש כאלה תענוגות נפלאים ורוחניים שאפשר לחיות בכוחם לנצח נצחים.

וזה הזמן לבקש מבורא עולם: עשה למען שמך ותקרב אותנו ואת כל עמך ישראל לצדיקים האמיתיים, ושבזכותם תהיה השנה החדשה הבאה עלינו לטובה – שנה של תשובה ומעשים טובים, ויהיו דבוקים כל עמך ישראל בתכלית האמיתית והנצחית, ונזכה לגאולה שלימה במהרה אמן

חזור לדף הבית של צמיחה רוחנית

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

11/04/2011 16:20

[LuckyHunch]

בטח, זה מפני שחז"ל אמרו כבר שאם אדם רוצה לחטוא, מן הראוי שילך לעיר זרה בבגדים נוכריים – כדי שלא יבייש את בני עירו במעשיו.

אם יקשרו רגליו, לא יוכל לעשות זאת

לאקי למקרה וזה נאמר ברצינות אז צריך קצת זהירות יש ללמוד את הדברים קצת לעומק ולא לצטט משניות וגמראות בלי ללמוד את הסוגיה לעומק כי משהו עוד יכול להבין שיש איזה שהוא היתר לפשוע ולעשות עברה…

איסור הוא איסור ועבירה היא עבירה בכל מקום בעולם ולכן אין היתר

כמו שאת יודעת ושם למעלה רואים הכל ויודעים הכל גם מה שאנו חושבים … לכן לא תעזור כל תחפושת

הינה  תשובה לשאלה

 האם מותר ללכת לפרוצה אם אינני יכול להתגבר על יצרי?

http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=7291

גם הינדיק  יכול להיות בן אדם

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד, ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד

 

11/04/2011 17:38

הינדיק, לגבי קרן תשובה… זה דיון בפני עצמו. לא זה המקום אליו לדעתי.

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: