וארט – אימרות נעימות לפרשת השבוע

An engraving of a scroll of the Penteteuch in ...
An engraving of a scroll of the Penteteuch in Hebrew characters, British Library Add. MS. 4,707. The scroll is open to the column showing Exodus 15:1-19. (Photo credit: Wikipedia)
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
24/11/2009 18:27

אני חושב לפתוח אשכול חדש

לווארט –

אימרות נעימות

על פרשת השבוע

ואני תפילה

שבע"ה יצליח לי גם בדבר הזה

אמן

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהניתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
24/11/2009 18:29

אנסה ללקוט לי שושנים טובים ריחניים

מספרי קודש לפרשת השבוע

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהניתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
24/11/2009 18:41

ויצא יעקב מבאר שבע, רש"י מסביר

שיציאת צדיק מהעיר עושה רושם

*

למה לא נאמר גם אצל אברהם "ויצא" כדי להורות ש"שיציאת צדיק מהעיר עושה רושם"?

*

משום שיעקב היה שרוי במחצתם של יצחק ורבקה, אשר הרגישו בחסרונוו אחרי יציאתו, והדבר עשה עליהם רושם.

אבל אברהם היה שרוי בסביבה של עובדי אלילים, אשר לא הרגישו כלל בחסרונו אחרי עזיבתו, והדבר לא עשה עליהם כל רושם…

ספר מעיינה של תורה, חתם סופר

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה

הצטרף 21/07/2008
הודעות 7,746
24/11/2009 21:34

נדרש… , האם תואיל בטובך להסביר לי, ולאחרים שקוראים מה זה מה זה "ווארט" ?!

הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
24/11/2009 21:36

ווארט – אימרה

אימרה

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה

הצטרף 21/07/2008
הודעות 4,914
25/11/2009 01:47

קאי, ולכל המעוניינים גם,

זאת ההגדרה הויקיפדית הרלוונטית ל"ווארט":

דבר תורה קצר, או רעיון עיוני ומוסרי מכונה ווארט; זאת מאחר שהוא קצר ובנוסף מכיוון שמדובר על פי רוב ברעיון תמציתי שהוא מעין "המילה האחרונה" באותו נושא בהא הידיעה.

למובנים נוספים – ראו כאן – http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%98

לתשומת ליבכם: יש לקחת בחשבון שקיימים ניבים רבים ביידיש, בחלקם יתכנו הבדלים במשמעות המילה ואולי גם משמעויות נוספות. יש גם מי שמבטאים את המילה בצורה שונה ( וגם כותבים אחרת, בהתאם).  ביידיש, ידיעת השפה מהבית לא מספיקה כדי להבין כל מה שאומר כל דובר יידיש בעולם. לשם כך, רצוי לדעת כמה ניבים ביידיש.

הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
30/11/2009 23:04

פרשת וישלח

וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו.

*

לכשרוצה השר של עשיו, היצר הרע, "כי לא יכול לו" שאינו יכול להתגבר על הצדיק עצמו.

כי אז "ויגע בכף ירכו", הריהו נטפל אל בניו יוצאי ירכו, כדי להכשילם.

לפיכך, מיד לאחר מכן התורה אומרת וכותבת את פרשת

"ותצא דינה בת לאה"..

מעינה של תורה

בשם מפרשים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
08/12/2009 18:36

פרשת וישב

לך נא ראה את שלום אחיך

*

שתשתדל לראות את שלימותם של האחים.

את מעלותיהם, ולא את חסרונותיהם.

וע"י זה תמנע מחלוקת …

הר"ב ז"ל מפשיסחא – מ.ש.ת

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
14/12/2009 05:44

פרשת מקץ

ויריצהו מן הבור ויגלח.

*

"בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים"

בכל אדם מישראל מצויה נקודה פנימית של צדקות ויושר.

שלעולם אינה נפגמת.

כנגד נקודה זו אמרו חכמינו: "צדיק גמור אינו בולע" (מגילה ו')

אין יצא הרע יכול לבלוע את הנקודה הזאת.

כל ימות השנה, נתונה אותה נקודה פנימית, הקרויה "יוסף הצדיק" בבית האסורים.בין כוחות הגשמיים ותאוות הגוף, ואילו כשמגיע ראש השנה

כאשר היהודי משליך מעליו את כל תאוות הגוף, והוא מקבל עול מלכות שמים, אזי יוצאת נקודה זו מבית האסורים ומתגלית….

ס.מ.ש.ת.תורת משה

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
20/12/2009 21:26

פרשת ויגש

ויגש אליו יהודה

*

הנה מה שיהודה לא אמר כן בתחילה.

היינו דידוע "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים".

לכך תחילה שאמר הננו עבדים לאדוני וגו',

לא היה יכול לטעון שום דבר, כי הוא היה במצב של אסיר,

אבל כשיוסף אמר להם "ואתם עלו לשלום אל אביכם, (הכתוב בסוף פ' מיקץ).

אז הוא שיחרר אותם מהמעצר ואז יהודה כבר לא היה במצב של חבוש.

אז יהודה טען ובצדק את הטענות האלו

עולת שבת בשבתו מאבד"ק בראדי

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
27/12/2009 22:41

פרשת ויחי

ועתה שני בנך הנולדים לך…   אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי (מ"ה ה)

*

משמעות המילה ועתה, שבעת קבלת ארץ ישראל לראשונה.

יקבלו אפרים ומנשה שני חלקים, כמו ראובן ושמעון.

אולם לעתיד לבא יקבלו רק חלק אחד.

כפי שנאמר ברש"י, ובתוספתא בצכת בבא-בתרא קכ"ב, על הפסוק "שער יוסף אחד"

מופיע בספר יחזקאל פרק מ"ח פסוק לב

ואל-פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד

משך חכמה

*******

שכל את ידיו כי מנשה הבכור

 בתרגום כתוב על זה אחכמינון לידוהי

*

יעקב עיבד כל כך את אברי גופו.

עד שלא היו יכולים לעשות דבר בניגוד לרצון השם יתברך.

הידים היו מוחכמות מעצמן ונינוחו בצורה הפוכה,

כפי רצון שמים.

לקוטי מגדים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
03/01/2010 22:47

ספר שמות פרשת שמות

ויציו פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליכהו

*

לכאורה למה לא צוה שיהרגו אותם,

ונראה דהטעם דאיתא בגמרא (סנהדרין ס"ז ע"ב)

פעם אחת הלך אחד על מצרים ליקח (לקנות) חמור, ונתנו לו דף, באחיזת עיניים, ונדמה לו שהוא חמור,

ולעת ערב ביקשה להשקות את החמור אצל המים, ראה שהוא דף,

לפי שבמים אין כישוף שולט.

וזה היה ערמת פרעה,

שאמר "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו,

דאם יחליפהו באחיזת עיניים לא יעמוד במים

הגר"י אייבשיץ

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
10/01/2010 20:46

פרשת וארא

הן בני ישראל לא שמעו אלי

ואיך ישמעני פרעה

ואני ערל שפתים

*

מסתבר,

כי נוח לעורר תשובה בלבו של אדם מישראל,

כשהוא מאובן מחמת סיבות

קוצר רוח – ועבודה קשה

מאשר לעורר מחשבה טובה בלבו הטמא של פרעה והדומים לו.

וזה מה שמשה רבנו עשה ולימד קל וחומק

הן בני ישראל לא שמעו אלי בגלל הסיבות הנ"ל, ואיך ישמעני פרעה

מ.ש.ת. שפת אמת – ליקוטים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
17/01/2010 20:59

פרשת בא

החודש הזה לכם ראש חדשים

*

בני ישארל מונים וקובעים את עתותיהם על פי הירח.

הירח הוא סמל עם ישראל.

כשם שהירח מתמעט והולך, עד שהוא נעלם מין העין והכל סוברים שאנינו עוד.

ואז זורח הוא מחדש ומתרבה והולך ומתגדל והולך – כך עם ישראל.

אף אם כבר נתון בשפל המדרגה ודומה שהוא שוקע כליל

הריהו חוזר ומתנער משפלותו,

חוזר וזורח במלא אורו, וכשם שלעתיד לבא יתמלא אור ירח כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית.

כך יהיה גם עתידו של עם ישראל

מ.ש.ת

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה

הצטרף 21/07/2008
הודעות 4,914
19/01/2010 00:47

נדרש,

את זה שמעתי לראשונה מאבי ז"ל, כילדה קטנה. דאגתי מאד כששמתי לב שהירח מתמעט. אז קודם כל סיפר לי את המדרש הזה, ואח"כ עקבנו יחד במשך כ-10 ימים אחר הירח. כפי שאבי אמר שיהיה, לאחר שהירח נעלם, כמובן שחזר והופיע והלך וגדל.

מחמם את הלב להיזכר. תודה לך.

הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
24/01/2010 22:51

פרשת בשלח

ויהי בשלח פרעה

מי צוח וי? (המילה של וי-הי) פרעה צוח וי

*

זוהי דרכם של כל שנאי ישראל השונאים בכל העיתים.

שמתחילה שומטים אותנו.

מאשימים אותנו בכל, ומבקשים להפטר ממנו.

ואילו אחרי כך צווחים הם,

על אשר אנו רוצים ללכת,

ועושים כל אשר בידם, כדי שלא נוכל לעזוב את הארץ.

מ.ש.ת פרדס יוסף

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
31/01/2010 23:18

פרשת יתרו

ויחד יתרו על כל הטובה, אשר עשה ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים  (י"ח ט)

*

הפסוק היה צריך לכתוב אשר הצילם (בלשון רבים) ולמה כתוב הצילו (לשון יחיד)

ידוע שיתרו היה אחד מיועציו של פרעה, וממלא היה עשוי למות יחד עם כל המיצרים,

אלא שנמלא וניצול.

לפיכך שמח עכשיו על כל הטובה אשר עשה ד' גם לישראל, וגם לו בעצמו.

שהצילו מן המצרים, ונתן בו את הרעיון להתקרב לעם ישראל.

משת באר מים חיים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
07/02/2010 21:02

פרשץ משפטים

ורפא ירפא כ"א י"ט

מכאן שניתנה רשות לרפאות

*

צדיקים אמרו על זה, שלרופא יש רשות לתת תקוה טובה של ריפוי,

ולא ליאוש

כי ככה רש"י כותב מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות בלבד

משת מצדיקים

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
15/02/2010 04:29

פרשת תרומה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כ"ה-ח

*

באמת היה אמור להיות כתוב בתוכו _ שזה בתוך המשכן

אבל המילה בתוכם מכוון לבני ישראל,

שהקב"ה מכל עם ישראל לכל אחד ואחד מהם בפרטיות, לעשות מקדם בתוך הלב,

מקום להשראת השכינה,

כי אז "ושכנתי בתוכם"

בתוך ליבו האישי של כל אחד ואחד מעם ישראל.

משת אלשיך

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה
הצטרף 24/07/2008
הודעות 695
22/02/2010 19:59

פרשת תצוה

*

יום החודש ז אדר תמיד חל בשבוע של פרשת תצוה שזה יום הזיכרון (יארצייט) של משה רבינו

וזה גם פרשה שלא מוזכר בכלל שמו של משה רבינו בכל הפרשה הנוכחית.

*

בספר דברים פרשת ברכה כתוב "ולא ידע איש את קבורתו" זה כתוב על פטירת משה,

כי המנהיג הדגול של עם ישראל המורם משה רבינו שהשריש את היהדות לכל עם ישראל והמצוות, טמון בליבו של כל אדם מישראל.

משת שיחות צדיקים

***

עוד טעם

כיון שמשה רבינו מסר את נפשו עבור כלל ישראל כמו שמופיע בפרשת כי תשא, שמשה רבינו ביקש שלא יהיה רשום בתורה, אם לא יקבלו את תשובת כלל ישראל.

שכה שישאר כוחו תמיד בקרב כלל ישראל

משת שפ"א

מוזמנים ל-
 יכול להיות שהכתבה שאני מפרסם קיבלתי באימייל
או שקראתי את זה ונהנתי אז העברתי להנאתכם
* דבר אישי יצויין בכוכבית בתחילת הכתבה
בתודה

תגובה אחת בנושא “וארט – אימרות נעימות לפרשת השבוע

הוסיפו את שלכם

מה דעתך? Comment

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: